nszz_2_18

Ostatnio Dodane

 • KOMUNIKAT 185 2019-10-21 19:16:38

  Nowelizacja Ustawy o PAN została przyjęta przez Parlament RP              Z przyjemnością informuję, że...

 • KOMUNIKAT 184 2019-07-26 20:35:48

  Informuję, że rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Polskiej Akademii Nauk oraz niektórych...

 • KOMUNIKAT 183 2019-05-27 17:10:51

  Stanowisko Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność PAN w sprawie projektu nowelizacji ustawy o PAN...

 • KOMUNIKAT 182 2019-05-04 12:44:25

  Informujemy o konsultacjach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie projektu...

 • KOMUNIKAT 181 2019-04-13 12:46:30

  Nowelizacja Ustawy o PAN a uprawnienia pracowników naukowych instytutów Polskiej Akademii Nauk...

W dniu 13 marca 2017 r.                                                   

odbyło się spotkanie  

z delegacji Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność PAN                   

z Wiceprezesem PAN prof. Pawłem Rowińskim                                                          

 

 

Krajową Sekcję na tym spotkaniu reprezentowali: Wojciech Nasalski – przewodniczący i Piotr Lampart - z-ca przewodniczącego Krajowej Sekcji oraz Joanna Duska i Andrzej Rachalski - członkowie Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność PAN i PAU w Krakowie.

Spotkanie miało charakter informacyjny. Podczas spotkania przedyskutowano następujące tematy będące przedmiotem bieżącej działalności Krajowej Sekcji:

  1.  udział Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność PAN w pracach nad projektem ustawy o szkolnictwie wyższym,

  2.  udział Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność PAN w Narodowym Kongresie Nauki w Krakowie,

  3.  działalność Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność PAN w Krakowie.

Ponadto, delegacja Krajowej Sekcji przedstawiła swoje uwagi w zakresie:

  4.  uprawnień pracowników placówek PAN do zatrudnienia po osiągnięciu przez nich uprawnień emerytalnych,

  5.  rozpiętości płac na poszczególnych stanowiskach pracy w placówkach PAN.

ad. 1, 2 i 3.

W dniu 7 lutego br. odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, na którym prof. Aleksander Bobko, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przedstawił stan prowadzonych prac dotyczących reformy szkolnictwa wyższego, w szczególności prac nad trzema projektami w ramach przedsięwzięcia pod nazwą: "Ustawa 2.0 - założenia systemu szkolnictwa wyższego". Prof. Aleksander Bobko zapowiedział opracowanie w Ministerstwie, na podstawie tych trzech projektów, końcowego projektu ustawy poddanego następnie szerokim konsultacjom społecznym. Ponadto, w dniu 7 marca br., w ramach powyższej komisji sejmowej, powołano podkomisję do nowelizacji ustawy o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Nowelizacja ta ma głównie dotyczyć inicjatywy ewentualnego wprowadzenia doktoratów i habilitacji "wdrożeniowych". Co więcej, prof. Paweł Rowiński poinformował nas, że w Polskiej Akademii Nauk prowadzone są prace nad projektem powołania Uniwersytetu PAN jako uczelni typu technicznego.

Poinformowaliśmy Pana Profesora, że Krajowa Sekcja wezmie udział w opiniowaniu tych inicjatyw ustawodawczych, zarówno w ramach konsultacji społecznych, jak i w ramach dyskusji, jaka odbędzie się w trakcie Narodowego Kongresu Nauki w Krakowie. W tym kontekście, wyraziliśmy również zainteresowanie możliwością zapoznania się z przyszłymi projektami i opiniami Polskiej Akademii Nauk w powyższym zakresie.

Następnie, przedstawiciele naszej struktury związkowej w Krakowie scharakteryzowali w skrócie swoją działalność na terenie dziesięciu krakowskich placówek naukowych PAN. Przedstawili również przebieg swoich starań o uzyskanie stałej siedziby dla swojej Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność PAN i PAU.

ad. 4 i 5.

W drugiej części spotkania przedstawiliśmy Panu Profesorowi nasze uwagi dotyczące problematyki zatrudnienia i płac w placówkach naukowych PAN. Choć tego typu sprawy pozostają w zasadzie w gestii Dyrektorów poszczególnych placówek, które działają w zakresie różnych dyscyplin naukowych, mają różne kategorie – A+, A i B – i z natury rzeczy funkcjonują w różnych uwarunkowaniach kadrowych i finansowych, postulujemy by, w takim zakresie jak to jest możliwe, władze PAN rekomendowały pewne rozwiązania mogące być przyjęte jako standardowe we wszystkich placówkach naukowych PAN i znane wszystkim pracownikom tych placówek.

W szczególności odnieśliśmy się do obecnie aktualnej problematyki zatrudnienia pracowników PAN, którzy osiągają lub osiągną wkrótce uprawnienia emerytalne. Podaliśmy przykłady takich rozwiązań, które według naszej oceny funkcjonują w większości placówek naukowych PAN i są przyjmowane jako akceptowalne przez pracowników tych placówek. W ramach tych rozwiązań pracownicy naukowi o poważnym dorobku naukowym, prowadzący badania aktualnie oceniane jako znaczące, mają możliwość kontunuowania swoich badań w ramach umowy o pracę przynajmniej na części etatu. Pracownicy, którzy realizują swoje projekty grantowe, w tym również pracownicy mianowani, mają możliwość ich dokończenia w ramach zatrudnienia na cały etat.

Co do płac podstawowych, a właściwie co do ich rozpiętości w ramach jednego stanowiska pracy w tej samej placówce, sądzimy, że najlepszym rozwiązaniem byłoby, by płace podstawowe mogły być różnicowane tylko ze względu na staż pracy i uzupełniane przez dodatek funkcyjny związany ze sprawowaniem funkcji kierowniczych. Szczególne osiągnięcia naukowe powinny być nagradzane przez odpowiednie premie, nagrody czy dodatki, zgodnie z Regulaminami premiowania i nagradzania zatwierdzonymi przez Radę Naukową placówki lub władze Akademii. Jeżeli jednak w stosunku do płac podstawowych stosuje się inne rozwiązania, to rozpiętość tych płac na tych samych stanowiskach pracy powinna być procentowo ograniczona i ogólnie znana.

 

Wojciech Nasalski

Przewodniczący Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność PAN