nszz_2_18

Ostatnio Dodane

 • KOMUNIKAT 186 2020-01-06 19:04:50

  Komisje Zakładowe, Międzyzakładowe i Koła Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność PAN   Zgodnie z Uchwałą...

 • KOMUNIKAT 185 2019-10-21 19:16:38

  Nowelizacja Ustawy o PAN została przyjęta przez Parlament RP              Z przyjemnością informuję, że...

 • KOMUNIKAT 184 2019-07-26 20:35:48

  Informuję, że rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Polskiej Akademii Nauk oraz niektórych...

 • KOMUNIKAT 183 2019-05-27 17:10:51

  Stanowisko Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność PAN w sprawie projektu nowelizacji ustawy o PAN...

 • KOMUNIKAT 182 2019-05-04 12:44:25

  Informujemy o konsultacjach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie projektu...

Nowelizacja Ustawy o PAN a uprawnienia pracowników naukowych instytutów Polskiej Akademii Nauk

 

Informujemy, że Prezes Rady Ministrów, sprawujący nadzór nad Polską Akademią Nauk, podjął decyzję o rozpoczęciu prac nad nowelizacją Ustawy o PAN. Nowelizacja ma dotyczyć między innymi zmian w uprawnieniach płacowych pracowników naukowych PAN. W Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów widnieje już dokument - Projekt ustawy o zmianie ustawy o Polskiej Akademii Nauk oraz niektórych innych ustaw, który precyzuje kierunki tej nowelizacji. W dokumencie tym czytamy między innymi:

„Dążąc do postulowanego przez środowisko naukowe PAN zrównania statusu pracowników naukowych zatrudnionych w jednostkach naukowych Akademii z nauczycielami akademickimi zatrudnionymi w uczelniach, zaproponowano dodanie nowego art. 91a, zgodnie z którym – analogicznie jak w przypadku nauczycieli akademickich – wysokość miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w jednostce naukowej Akademii dla pracownika naukowego nie będzie mogła być niższa niż 50% wynagrodzenia profesora, określonego na podstawie przepisów, o których mowa w art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Obecnie wysokość minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej wynosi 6410,00 zł. Zgodnie z zaproponowaną regulacją minimalne wynagrodzenie zasadnicze w jednostce naukowej Akademii dla pracownika naukowego powinno wynosić nie mniej niż 50% wynagrodzenia profesora, przy czym:

1) dla profesora – nie mniej niż 100% ww. kwoty;

2) dla profesora instytutu – nie mniej niż 83%;

3) dla adiunkta – nie mniej niż 73%.

Celem zrównania statusu pracowników naukowych zatrudnionych w jednostkach naukowych Akademii z nauczycielami akademickimi, zaproponowano również dodanie w art. 91a ust. 2 – analogicznej do art. 116 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – regulacji wskazującej, że wykonywanie obowiązków pracownika naukowego stanowi działalność twórczą o indywidualnym charakterze, o której mowa w ustawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych."

Wymienione powyżej propozycje zmian w Ustawie o PAN są zgodne z uprzednio zgłaszanymi przez nas postulatami - patrz komunikat nr 180.

 
Wojciech Nasalski  
Przewodniczący
Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność PAN