nszz_2_18

Ostatnio Dodane

 • KOMUNIKAT 182 2019-05-04 12:44:25

  Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Informuję o zakończeniu prac Urzędu Rady Ministrów i...

 • KOMUNIKAT 181 2019-04-13 12:46:30

  Informujemy, że Prezes Rady Ministrów, sprawujący nadzór nad Polską Akademią Nauk, podjął decyzję...

 • KOMUNIKAT 180 2019-02-28 09:32:41

  Warszawa, dnia 27 lutego 2019 r.      Sz. Pan    Prof. Jerzy Duszyński    Prezes    Polskiej Akademii Nauk...

 • KOMUNIKAT 179 2019-01-08 15:59:07

  Aktualności Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 stycznia 2019   Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa...

 • KOMUNIKAT 178 2018-12-28 09:59:59

  Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku Najserdeczniejsze Życzenia Szczęścia, Wszelkiej...

Informujemy, że Prezes Rady Ministrów, sprawujący nadzór nad Polską Akademią Nauk, podjął decyzję o rozpoczęciu prac nad nowelizacją Ustawy o PAN. Nowelizacja ma dotyczyć między innymi zmian w uprawnieniach płacowych pracowników naukowych PAN. W Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów widnieje już dokument - Projekt ustawy o zmianie ustawy o Polskiej Akademii Nauk oraz niektórych innych ustaw, który precyzuje kierunki tej nowelizacji. W dokumencie tym czytamy między innymi:

„Dążąc do postulowanego przez środowisko naukowe PAN zrównania statusu pracowników naukowych zatrudnionych w jednostkach naukowych Akademii z nauczycielami akademickimi zatrudnionymi w uczelniach, zaproponowano dodanie nowego art. 91a, zgodnie z którym – analogicznie jak w przypadku nauczycieli akademickich – wysokość miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w jednostce naukowej Akademii dla pracownika naukowego nie będzie mogła być niższa niż 50% wynagrodzenia profesora, określonego na podstawie przepisów, o których mowa w art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Obecnie wysokość minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej wynosi 6410,00 zł. Zgodnie z zaproponowaną regulacją minimalne wynagrodzenie zasadnicze w jednostce naukowej Akademii dla pracownika naukowego powinno wynosić nie mniej niż 50% wynagrodzenia profesora, przy czym:

1) dla profesora – nie mniej niż 100% ww. kwoty;

2) dla profesora instytutu – nie mniej niż 83%;

3) dla adiunkta – nie mniej niż 73%.

Celem zrównania statusu pracowników naukowych zatrudnionych w jednostkach naukowych Akademii z nauczycielami akademickimi, zaproponowano również dodanie w art. 91a ust. 2 – analogicznej do art. 116 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – regulacji wskazującej, że wykonywanie obowiązków pracownika naukowego stanowi działalność twórczą o indywidualnym charakterze, o której mowa w ustawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych."

Wymienione powyżej propozycje zmian w Ustawie o PAN są zgodne z uprzednio zgłaszanymi przez nas postulatami - patrz komunikat nr 180.

 
Wojciech Nasalski  
Przewodniczący
Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność PAN
 

Pełny tektst projektu nowelizacji ustawy wraz z uzasadnieniem jest dostępny na portalu internetowym Ministerstwa pod adresem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321658/katalog/12588647#12588647