nszz_2_18

Ostatnio Dodane

 • KOMUNIKAT 191 2020-06-01 16:36:44

  Szanowny Pan Wojciech Murdzek Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego   Dotyczy: opinii środowiska...

 • KOMUNIKAT 190 2020-05-13 15:55:31

  Dotyczy: pisma Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie...

 • KOMUNIKAT 189 2020-05-07 09:21:07

  Informuję, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o...

 • KOMUNIKAT 188 2020-05-02 18:59:59

  Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 27 kwietnia 2020 r. odszedł od nas Prof. dr...

 • KOMUNIKAT 187 2020-04-09 10:35:40

  Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych Najserdeczniejsze Życzenia Zdrowia, Radości i...

Nowelizacja Ustawy o PAN a uprawnienia pracowników naukowych instytutów Polskiej Akademii Nauk

 

Informujemy, że Prezes Rady Ministrów, sprawujący nadzór nad Polską Akademią Nauk, podjął decyzję o rozpoczęciu prac nad nowelizacją Ustawy o PAN. Nowelizacja ma dotyczyć między innymi zmian w uprawnieniach płacowych pracowników naukowych PAN. W Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów widnieje już dokument - Projekt ustawy o zmianie ustawy o Polskiej Akademii Nauk oraz niektórych innych ustaw, który precyzuje kierunki tej nowelizacji. W dokumencie tym czytamy między innymi:

„Dążąc do postulowanego przez środowisko naukowe PAN zrównania statusu pracowników naukowych zatrudnionych w jednostkach naukowych Akademii z nauczycielami akademickimi zatrudnionymi w uczelniach, zaproponowano dodanie nowego art. 91a, zgodnie z którym – analogicznie jak w przypadku nauczycieli akademickich – wysokość miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w jednostce naukowej Akademii dla pracownika naukowego nie będzie mogła być niższa niż 50% wynagrodzenia profesora, określonego na podstawie przepisów, o których mowa w art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Obecnie wysokość minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej wynosi 6410,00 zł. Zgodnie z zaproponowaną regulacją minimalne wynagrodzenie zasadnicze w jednostce naukowej Akademii dla pracownika naukowego powinno wynosić nie mniej niż 50% wynagrodzenia profesora, przy czym:

1) dla profesora – nie mniej niż 100% ww. kwoty;

2) dla profesora instytutu – nie mniej niż 83%;

3) dla adiunkta – nie mniej niż 73%.

Celem zrównania statusu pracowników naukowych zatrudnionych w jednostkach naukowych Akademii z nauczycielami akademickimi, zaproponowano również dodanie w art. 91a ust. 2 – analogicznej do art. 116 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – regulacji wskazującej, że wykonywanie obowiązków pracownika naukowego stanowi działalność twórczą o indywidualnym charakterze, o której mowa w ustawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych."

Wymienione powyżej propozycje zmian w Ustawie o PAN są zgodne z uprzednio zgłaszanymi przez nas postulatami - patrz komunikat nr 180.

 
Wojciech Nasalski  
Przewodniczący
Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność PAN