nszz_2_18

Ostatnio Dodane

 • KOMUNIKAT 186 2020-01-06 19:04:50

  Komisje Zakładowe, Międzyzakładowe i Koła Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność PAN   Zgodnie z Uchwałą...

 • KOMUNIKAT 185 2019-10-21 19:16:38

  Nowelizacja Ustawy o PAN została przyjęta przez Parlament RP              Z przyjemnością informuję, że...

 • KOMUNIKAT 184 2019-07-26 20:35:48

  Informuję, że rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Polskiej Akademii Nauk oraz niektórych...

 • KOMUNIKAT 183 2019-05-27 17:10:51

  Stanowisko Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność PAN w sprawie projektu nowelizacji ustawy o PAN...

 • KOMUNIKAT 182 2019-05-04 12:44:25

  Informujemy o konsultacjach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie projektu...

Stanowisko Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność PAN

w sprawie projektu nowelizacji ustawy o PAN

 

Szanowny Pan

Jarosław Gowin

Wiceprezes Rady Ministrów

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Szanowny Panie Ministrze,

Środowisko pracownicze placówek naukowych PAN, reprezentowane przez Krajową Sekcję NSSZ Solidarność PAN, przyjmuje z zadowoleniem długo oczekiwany projekt „małej” nowelizacji ustawy o PAN. Cieszymy się, że w projekcie przedłożonym przez ministerstwo znajdują się regulacje, za którymi opowiadaliśmy się już w naszych wystąpieniach do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Prezesa Polskiej Akademii Nauk.

Popieramy zapisy regulujące wysokość minimalnych wynagrodzeń zasadniczych pracowników naukowych zatrudnionych w placówkach naukowych PAN, wprowadzonych w sposób analogiczny do uregulowań przyjętych dla nauczycieli akademickich w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Podobnie, popieramy uregulowania potwierdzające oczywisty dla nas fakt traktowania wykonywania obowiązków pracownika naukowego PAN jako działalności twórczej o indywidualnym charakterze, o którym jest mowa w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  Uregulowania te upoważniają między innymi do odliczenia 50% kosztów uzyskania przychodu z tytułu wykonywania przez pracowników PAN pracy twórczej.

Popieramy zapisy dotyczące rozszerzenia kompetencji Prezesa i Preydium PAN w zakresie sprawowania merytorycznego, organizacyjnego i finansowego nadzoru nad placówkami naukowymi PAN. Jesteśmy przekonani, że zaproponowane w projekcie uregulowania przyczynią się do podniesienia poziomu prowadzonych badań w placówkach naukowych PAN, usprawnią działanie struktury sieci tych placówek i wzmocnią nadzór nad gospodarką finansową realizowaną w tych placówkach.

Z zainteresowaniem przyjmujemy również pojawiające się teraz możliwości podjęcia dalszych, szerszych prac nad projektem pełnej nowelizacji ustawy o PAN. W tym kontekście opowiadamy się za kompleksową restrukturyzacją Polskiej Akademii Nauk poprzez tworzenie bardziej ścisłych więzi pomiędzy poszczególnymi instytutami PAN. Umożliwiłoby to pełniejsze wykorzystanie ich niemałego potencjału naukowego. W kwestiach finansowych oczekujemy wprowadzenia odrębnej pozycji w budżecie nauki dla placówek naukowych PAN i wzmocnienia finansowania ich działalności badawczej. Ponadto, oczekujemy wprowadzenia odpowiednich zapisów odnośnie roli związków zawodowych w działalności PAN, zapisów analogicznych do tych zawartych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Deklarujemy naszą gotowość do udziału w dalszych pracach nad projektem pełnej nowelizacji ustawy o PAN.

 

      Z wyrazami szacunku,

 

prof. dr hab. Wojciech Nasalski, Przewodniczący

dr hab. Piotr Lampart, Wiceprzewodniczący    

Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność Polskiej Akademii Nauk