nszz_2_18

Ostatnio Dodane

 • KOMUNIKAT 193 2020-11-13 09:00:24

    Informuję, że w dniu 12 listopada 2020 br. odbyło się w siedzibie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa...

 • KOMUNIKAT 192 2020-08-31 11:51:24

     40-lecie powstania NSZZ Solidarność     Komisja Krajowa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego...

 • KOMUNIKAT 191 2020-06-01 16:36:44

  Szanowny Pan Wojciech Murdzek Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego   Dotyczy: opinii środowiska...

 • KOMUNIKAT 190 2020-05-13 15:55:31

  Dotyczy: pisma Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie...

 • KOMUNIKAT 189 2020-05-07 09:21:07

  Informuję, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o...

Stanowisko Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność PAN

w sprawie projektu nowelizacji ustawy o PAN

 

Szanowny Pan

Jarosław Gowin

Wiceprezes Rady Ministrów

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Szanowny Panie Ministrze,

Środowisko pracownicze placówek naukowych PAN, reprezentowane przez Krajową Sekcję NSSZ Solidarność PAN, przyjmuje z zadowoleniem długo oczekiwany projekt „małej” nowelizacji ustawy o PAN. Cieszymy się, że w projekcie przedłożonym przez ministerstwo znajdują się regulacje, za którymi opowiadaliśmy się już w naszych wystąpieniach do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Prezesa Polskiej Akademii Nauk.

Popieramy zapisy regulujące wysokość minimalnych wynagrodzeń zasadniczych pracowników naukowych zatrudnionych w placówkach naukowych PAN, wprowadzonych w sposób analogiczny do uregulowań przyjętych dla nauczycieli akademickich w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Podobnie, popieramy uregulowania potwierdzające oczywisty dla nas fakt traktowania wykonywania obowiązków pracownika naukowego PAN jako działalności twórczej o indywidualnym charakterze, o którym jest mowa w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  Uregulowania te upoważniają między innymi do odliczenia 50% kosztów uzyskania przychodu z tytułu wykonywania przez pracowników PAN pracy twórczej.

Popieramy zapisy dotyczące rozszerzenia kompetencji Prezesa i Preydium PAN w zakresie sprawowania merytorycznego, organizacyjnego i finansowego nadzoru nad placówkami naukowymi PAN. Jesteśmy przekonani, że zaproponowane w projekcie uregulowania przyczynią się do podniesienia poziomu prowadzonych badań w placówkach naukowych PAN, usprawnią działanie struktury sieci tych placówek i wzmocnią nadzór nad gospodarką finansową realizowaną w tych placówkach.

Z zainteresowaniem przyjmujemy również pojawiające się teraz możliwości podjęcia dalszych, szerszych prac nad projektem pełnej nowelizacji ustawy o PAN. W tym kontekście opowiadamy się za kompleksową restrukturyzacją Polskiej Akademii Nauk poprzez tworzenie bardziej ścisłych więzi pomiędzy poszczególnymi instytutami PAN. Umożliwiłoby to pełniejsze wykorzystanie ich niemałego potencjału naukowego. W kwestiach finansowych oczekujemy wprowadzenia odrębnej pozycji w budżecie nauki dla placówek naukowych PAN i wzmocnienia finansowania ich działalności badawczej. Ponadto, oczekujemy wprowadzenia odpowiednich zapisów odnośnie roli związków zawodowych w działalności PAN, zapisów analogicznych do tych zawartych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Deklarujemy naszą gotowość do udziału w dalszych pracach nad projektem pełnej nowelizacji ustawy o PAN.

 

      Z wyrazami szacunku,

 

prof. dr hab. Wojciech Nasalski, Przewodniczący

dr hab. Piotr Lampart, Wiceprzewodniczący    

Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność Polskiej Akademii Nauk