nszz_2_18

Ostatnio Dodane

 • KOMUNIKAT 191 2020-06-01 16:36:44

  Szanowny Pan Wojciech Murdzek Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego   Dotyczy: opinii środowiska...

 • KOMUNIKAT 190 2020-05-13 15:55:31

  Dotyczy: pisma Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie...

 • KOMUNIKAT 189 2020-05-07 09:21:07

  Informuję, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o...

 • KOMUNIKAT 188 2020-05-02 18:59:59

  Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 27 kwietnia 2020 r. odszedł od nas Prof. dr...

 • KOMUNIKAT 187 2020-04-09 10:35:40

  Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych Najserdeczniejsze Życzenia Zdrowia, Radości i...

Informuję, że rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Polskiej Akademii Nauk oraz niektórych innych ustaw wpłynął do Sejmu w dniu 11 lipca 2019 r. W obecnym kształcie projekt dotyczy unormowania kwestii minimalnego wynagrodzenia w odniesieniu do pracowników jednostek naukowych PAN, a także materii dotyczącej kosztów uzyskiwania przychodów przez pracowników wykonujących zadania związane z prowadzeniem działalności naukowej w niektórych podmiotach systemu szkolnictwa wyższego i nauki.

Wymieniony projekt ustawy został już przyjęty - i to praktycznie bez głosu sprzeciwu - na posiedzeniu sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży w dniu 29 sierpnia 2019 roku i skierowany pod obrady Sejmu RP. Informuję, że na tym posiedzeniu Komisji prezentowałem stanowiska Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność PAN i Krajowego Sekretariatu Nauki i Oświaty NSZZ Solidarność.

prof. Wojciech Nasalski

Przewodniczący Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność PAN,

Zastępca Przewodniczącego Krajowego Sekretariatu Nauki i Oświaty NSZZ Solidarność

 

Wcześniejsze etapy procedowania projektu nowelizacji ustawy o PAN sygnalizowaliśmy już w naszych komunikatach 179 - 183. W uzupełnieniu załączamy również informację Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącą skutków finansowych realizacji tej ustawy.

Wprowadzenie gwarantowanych minimalnych wynagrodzeń zasadniczych dla pracowników naukowych zatrudnionych w jednostkach naukowych PAN nie wywoła dodatkowych skutków finansowych dla budżetu państwa, ponieważ zostały uwzględnione w limicie środków na 2019 r. w części 28 – Szkolnictwo wyższe i nauka. Środki w kwocie 71 293 tys. zł zostaną przekazane instytutom PAN w roku 2019 w ramach zwiększenia subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego. Środki te pokrywają w pełni zapotrzebowanie instytutów naukowych PAN, wykazane przez Prezesa PAN. Wyżej wymieniona kwota obejmuje całkowite koszty wynagrodzeń wraz z dodatkami za wysługę lat oraz pochodnymi od wynagrodzeń. Przekazana instytutom naukowym PAN kwota ma skutki przechodzące, tj. będzie stanowiła podstawę naliczenia subwencji w 2020 r. i latach kolejnych.

 

Poniżej przedstawiamy także nasze stanowisko w sprawie niektórych projektów około-ustawowych rozporządzeń Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego związanych z przewidywanym przyjęciem projektu nowelizacji ustawy o PAN.

Stanowisko Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność Polskiej Akademii Nauk z dnia 23 lipca 2019 r.

Z uwagi na fakt, iż proponowane zmiany zawarte w projektach:

 1. projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania pracowników pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk
 2. projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk

mają jedynie naturę techniczną i służą dostosowaniu tekstów rozporządzeń do nowego prawa o szkolnictwie wyższym i nauce, Krajowa Sekcja NSZZ Solidarność PAN nie zgłasza zastrzeżeń do zawartych propozycji.

W przypadku rozporządzenia A powyżej należałoby także uaktualnić dane w tabelach płacowych oraz kategorie zaszeregowania pracowników występujące w załączniku 1 do tego rozporządzenia (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 marca 2011 r.), gdyż znaczna ilość limitów płacowych znajduje się dużo poniżej płacy minimalnej.

prof. Wojciech Nasalski, Przewodniczący

dr hab. Piotr Lampart, Wiceprzewodniczący

Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność Polskiej Akademii Nauk