nszz_2_18

Ostatnio Dodane

 • KOMUNIKAT 179 2019-01-08 15:59:07

  Aktualności Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 stycznia 2019   Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa...

 • KOMUNIKAT 178 2018-12-28 09:59:59

  Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku Najserdeczniejsze Życzenia Szczęścia, Wszelkiej...

 • KOMUNIKAT 177 2018-11-18 10:54:55

  Spotkanie z Prezesem PAN               W dniu 14 listopada br. odbyło się spotkanie delegacji Krajowej Sekcji...

 • KOMUNIKAT 176 2018-11-05 07:58:16

  Pismo do Prezesa Polskiej Akademii Nauk Prof. dr hab. Jerzego Duszyńskiego   Szanowny Panie...

 • KOMUNIKAT 175 2018-06-30 16:06:24

  Posiedzenie Rady Krajowej Sekcji W dniu 29 czerwca br. odbyło się w Warszawie pierwsze w kadencji 2018 –...

Uncategorised


Krajowa Sekcja NSZZ "Solidarność" Polskiej Akademii Nauk powołana została uchwałą Założycielskiego Walnego Zjazdu Delegatów NSZZ "Solidarność" placówek Polskiej Akademii Nauk w dniu 21 czerwca 2000 roku. Kontynuuje ona działalność naszego Związku na terenie placówek PAN od momentu powstania "Solidarności" w 1980 roku. W roku 1981 powołana zostaje Ogólnopolska Komisja Porozumiewawcza NSZZ "Solidarność" PAN. Po delegalizacji Związku w 1981 roku przekształca się ona w Porozumienie Komisji Zakładowych NSZZ "Solidarność" placówek PAN. W latach 1988-2000 jej rolę przejmują kolejno: Ogólnopolska Komisja Porozumiewawcza NSZZ "Solidarność" PAN, a następnie Międzyzakładowa Komisja Koordynacyjna - Ogólnopolska Komisja Porozumiewawcza NSZZ "Solidarność" PAN.

W dniu 21 czerwca 2000 roku Walny Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność" placówek PAN powołuje Krajową Sekcję NSZZ "Solidarność" Polskiej Akademii Nauk. W dniu 21 sierpnia 2000 roku Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" rejestruje naszą Krajową Sekcję jako samodzielną sekcję branżową Związku o zasięgu krajowym. Krajowa Sekcja wchodzi w skład Krajowego Sekretariatu Nauki i Oświaty NSZZ "Solidarność"; jest związkową strukturą branżową reprezentatywną w sieci jednostek organizacyjnych PAN. Zadaniem Krajowej Sekcji jest koordynacja działań NSZZ "Solidarność" w placówkach PAN - instytutach naukowych, pomocniczych jednostkach naukowych i innych jednostkach PAN, reprezentowanie Organizacji Zakładowych i Międzyzakładowych oraz członków Związku wobec władz państwowych, PAN, Związku i innych organów, opiniowanie aktów prawnych dotyczących nauki, w szczególności PAN.

 

Aktualności

Komunikat 179: Aktualności Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Komunikat 177: Spotkanie z Prezesem Polskiej Akademii Nauk prof. Jerzym Duszyńskim

Komunikat 176: Pismo do Prezesa Polskiej Akademii Nauk prof. Jerzego Duszyńskiego

Komunikat 175: Posiedzenie Rady Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność PAN; zmiany w Art. 35 ustawy

Komunikat 174: Stanowisko Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność PAN z 29 czerwca 2018 nt. Art. 35 ustawy

Komunikat 173: WZD Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność PAN w dniach 11 - 12 maja 2018

Komunikat 172: Podstawa programowa Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność PAN na lata 2018 - 2022

Komunikat 169: Narodowy Kongres Nauki a Uniwersytet PAN - Opinia KZ NSZZ S IMP PAN 

Komunikat 164: Spotkanie z Wiceprezesem Polskiej Akademii Nauk prof. Pawłem Rowińskim

Komunikat 163: Projekty reform szkolnictwa wyższego, propozycje zmian na uczelniach i w PAN 

Komunikat 152: Spotkanie z prof. Leszkiem Sirko w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

Komunikat 151: Nasze postulaty przedłożone w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2016 roku 

 

 

 

 

 

Aktualności Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 stycznia 2019

 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało dodatkowe środki dla Polskiej Akademii Nauk. Blisko 50 mln złotych władze instytutów PAN-u będą mogły przeznaczyć na podniesienie wynagrodzeń minimalnych w PAN. Dodatkowe pieniądze to odpowiedź resortu na apel naukowców pracujących w instytutach, którzy domagali się zrównania poziomu ich zarobków z zarobkami pracowników uczelni publicznych.

Tych ostatnich czekają bowiem znaczne podwyżki. Ponad 40 tys. nauczycieli akademickich w uczelniach publicznych będzie od Nowego Roku zarabiać więcej. Wszystko za sprawą podwyższenia wynagrodzenia minimalnego.

Gowin: umowa dżentelmeńska z PAN-em

Dlaczego więc podwyżki nie objęły uczonych z PAN-u? Z powodu zasad kształtowania wynagrodzeń w instytutach Polskiej Akademii Nauk. Zgodnie z obowiązującą ustawą o PAN zasady wynagradzania pracowników instytutów określa się w zakładowych układach zbiorowych albo w zakładowych regulaminach wynagradzania.

– Zwiększenie dotacji na utrzymanie potencjału badawczego, które pozwoli na przeprowadzenie podwyżek w instytutach, to rodzaj dżentelmeńskiej umowy między ministerstwem nauki a kierownictwem PAN. MNiSW nie ma bowiem obecnie prawa ustalania minimalnego poziomu wynagrodzeń, tak jak dzieje się to w przypadku pracowników uczelni – powiedział wicepremier Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

50 mln na podwyżki w instytutach

Kwota, którą ministerstwo przekaże instytutom, jest zgodna z kwotą, o jaką wnioskował Jerzy Duszyński, prezes PAN. W liście skierowanym do MNiSW wyliczył, że do podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego pracownikom naukowym instytutów PAN niezbędna jest dodatkowa kwota w wysokości 49,6 mln złotych w skali roku. Taka podwyżka – według słów prezesa PAN – mogłaby objąć 77,5 proc. zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty). Właśnie tyle pieniędzy popłynie jeszcze w tym roku do instytutów naukowych w ramach zwiększenia dotacji statutowej.

Z okazji

Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku

Najserdeczniejsze Życzenia Szczęścia, Wszelkiej Pomyślności,

Radości i Sukcesów w nadchodzącym 2019 Roku

składa

Rada Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność Polskiej Akademii Nauk

Wojciech Nasalski, Przewodniczący

 

 

Posiedzenie Rady Krajowej Sekcji


W dniu 29 czerwca br. odbyło się w Warszawie pierwsze w kadencji 2018 – 2022 posiedzenie Rady Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność PAN. W posiedzeniu Rady wzięli udział: Wojciech Nasalski - Przewodniczący, Piotr Lampart - Wiceprzewodniczący, Adam Samborski - Sekretarz, Urszula Korzeniak - Skarbnik, Halina Dobrzańska i Magdalena Węcka – członkinie Rady, Jacek Żabski – Pełnomocnik Rady i Andrzej Rachalski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.


Podsumowano przebieg Kongresu Krajowego Sekretariatu Nauki i Oświaty NSZZ Solidarność, jaki w dniach 9 – 10 czerwca odbył się w Gdańsku z udziałem delegatów i przedstawicieli Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania, Krajowej Sekcji Nauki i Krajowej Sekcji PAN, którą reprezentowali na Kongresie Wojciech Nasalski i Piotr Lampart. Kongres odbył się z udziałem Przewodniczącego Związku Piotra Dudy, który zapewnił zebranych o swym poparciu dla działań Krajowych Sekcji Sekretariatu.


Omówiono następnie aktualną postać projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, szczególnie w kontekście artykułu 35 projektu ustawy, który zawiera niepokojące zapisy rozwiązań organizacyjnych i strukturalnych dotyczące nie tylko szkół wyższych, ale również i instytutów PAN. Stanowisko Rady, odpowiednie do możliwych zagrożeń wynikających z zapisów tego artykułu projektu ustawy, zostało przedstawione w komunikacie 174. Stanowisko to Rada przyjęła jednogłośnie i skierowała do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, władz PAN i Parlamentu RP.


Wojciech Nasalski
Przewodniczący Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność PAN

 

Z ostatniej chwili: 

Wprawdzie poprawki do art. 35 przepadły i w Komisji Sejmowej i na posiedzeniu Sejmu, to jednak: ---- Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego planuje dalsze zmiany w procedowanej właśnie ustawie o szkolnictwie wyższym, tzw. konstytucji dla nauki. W środę przedstawiciele resortu spotkają się z senatorami, by omówić z nimi poprawki, które miałyby być wprowadzone do projektu podczas prac w Senacie. Z naszych informacji wynika, że będą to co najmniej trzy poprawki. Pierwsza ma dotyczyć pozycji Polskiej Akademii Nauk. W projekcie znalazł się zapis umożliwiający włączenie instytutów PAN do uczelni. Zdaniem wielu ekspertów, w tym prezesa Akademii prof. Jerzego Duszyńskiego, taka regulacja uderza w niezależność PAN i w konsekwencji może doprowadzić do likwidacji tej placówki naukowej. ----
Rzeczpospolita, 5 lipca 2018 roku

W dniu 13 lipca 2018 roku Senat RP wprowadził poprawkę do Art. 35 ust. 6 ustawy.
Art. 35 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
----
Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, w drodze rozporządzenia,
na wniosek Prezesa PAN lub dyrektora instytutu PAN i po zasięgnięciu opinii wydziału
właściwego ze względu na specjalność naukową instytutu, włącza do uczelni publicznej
instytut PAN.
----

 

W dniach 11-12 maja 2018 odbyło się w Warszawie Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność Polskiej Akademii Nauk. Na zebraniu przedstawiono Sprawozdanie z działalności Rady Krajowej Sekcji NSZZ „Solidarność” PAN w kadencji 2014–2018, oraz Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za lata 2014-2018. Oba sprawozdania zostały pozytywnie przyjęte przez uczestników WZD (Załącznikiem do tego komunikatu jest Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej).

WZD wybrało nowe władze KS PAN na lata 2018-2022. Przewodniczącym Krajowej Sekcji PAN został Wojciech Nasalski. Do Rady Krajowej Sekcji PAN weszli Piotr Lampart (wiceprzewodniczący), Adam Samborski (sekretarz), Urszula Korzeniak (skarbnik), Halina Dobrzańska, Magdalena Wencka, Maria Zdanowska-Frączek. W skład Komisji Rewizyjnej weszli Andrzej Rachalski (przewodniczący), Jerzy Krysiak i Bożena Kuraszkiewicz.

W czasie obrad WZD dyskutowano szereg aktualnych spraw, m.in. projekt ustawy o szkolnictwie wyższym (ustawa 2.0) oraz sprawę ewentualnego powołania uniwersytetu badawczego PAN w oparciu o instytuty PAN. W wolnych wnioskach poruszano sprawy bieżące, które dotyczą pracowników instytutów PAN oraz placówek pomocniczych, a więc szeroko rozumiane sprawy płacowe, kwestię kosztów uzyskania przychodu z działalności badawczej w ramach stosunku pracy oraz sprawy zatrudniania osób, które przeszły na emeryturę, lecz wyrażają wolę dalszej pracy naukowej z korzyścią dla rozwoju nauki.

WZD zakończyło się przyjęciem pięciu uchwał programowych, w tym:

- uchwały stanowiącej podstawę programową działania Rady KS PAN (komunikat 172),

- uchwały dotyczącej propozycji umieszczenia w projekcie ustawy o szkolnictwie wyższym informacji o wprowadzeniu siatki płac w instytutach PAN.

 

Adam Samborski, Sekretarz KS NSSZ „S” PAN

 

Podczas WZD został powołany Sekteriat Krajowej Sekcji NSZZ S PAN w składzie: Bogusława Lewandowska-Gruszka (kierownik), Urszula Korzeniak, Jacek Żabski. Dziękujemy członkom Sekretariatu i uczestnikom naszego WZD za wykonaną pracę organizacyjną i ich aktywny udział w naszym posiedzeniu.

Członków Organizacji Zakładowych, Międzyzakładowych i Kół Krajowej Sekcji NSZZ "Solidarność" PAN zapraszamy do dalszej współpracy.

 

Piotr Lampart, Przewodniczący WZD KS NSSZ „S” PAN

Wojciech Nasalski, Przewodniczący KS NSSZ „S” PAN

 

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

z kontroli działalności Krajowej Sekcji NSZZ „Solidarność” Polskiej Akademii Nauk

w kadencji 2014-2018

 

Komisja Rewizyjna Krajowej Sekcji NSZZ „Solidarność” Polskiej Akademii Nauk w składzie:

Maria Zdanowska-Frączek, przewodnicząca

Marta Mraz-Dulemba, członek

Adam Samborski, członek

dokonała oceny działalności Rady Krajowej Sekcji NSZZ "Solidarność" PAN na podstawie komunikatów zamieszczanych przez Przewodniczącego KS na stronie internetowej Krajowej Sekcji w okresie kadencji trwającej od czerwca 2014 roku do kwietnia 2018 roku, a ocenę struktury organizacyjnej Krajowej Sekcji oparła na podstawie przedstawionej przez Skarbnika KS dokumentacji składek członkowskich odprowadzanych na konto bankowe Krajowej Sekcji.

Komisja stwierdziła następujące fakty:

 1. O swojej działalności Krajowa Sekcja NSZZ "Solidarność" PAN systematycznie informowała członków Związku poprzez komunikaty zamieszczone na stronie internetowej KS PAN (http://www.nszz.pan.pl/). W okresie kadencji opublikowano 42 komunikaty. W komunikatach tych informowano o sprawach organizacyjnych, zmianach w strukturze związku i podejmowanych działaniach związkowych:
 2. Ważnym działaniem Krajowej Sekcji, mającym na uwadze szeroko rozumiany interes pracowników była analiza „reguł” finansowania i płac w placówkach naukowych i pomocniczych PAN, w tym ich finansowania z grantów NCN, NCBiR i UE, oraz oceny parametrycznej placówek. Stwierdzono występowanie w tych dziedzinach wielu zagrożeń dla prawidłowego funkcjonowania placówek PAN.
 3. W piśmie skierowanym do Prezesa PAN i Przewodniczącego Rady Dyrektorów placówek PAN Krajowa Sekcja NSZZ „Solidarność“ PAN zwróciła się z prośbą o informację, jakie działania zamierzają podjąć władze Polskiej Akademii Nauk by odwrócić tę negatywną tendencję i stopniową degradację instytutów PAN, przede wszystkim instytutów Wydziału I, które znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji.
 4. Z inicjatywy KS odbyło się w dniu 15.02.2016 spotkanie delegacji KS z Profesorem Leszkiem Sirko podsekretarzem stanu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Delegacja przedstawiła propozycję zmian w konstrukcji budżetu nauki, sposobie finansowania placówek naukowych PAN i korekty w ustawie o PAN. Przedłożono też opracowanie na temat perspektyw realizacji kariery naukowej w opinii młodych naukowców. KS NSZZ „S” PAN występowała już we wcześniejszym okresie (2008 rok) z pakietem projektów ustaw dotyczących nauki polskiej. Część postulatów została uwzględniona w najnowszej wersji, ale wiele jeszcze czeka na realizację.
 5. KS zaproponowała uwagi do projektu zmian w Kodeksie Pracy przedstawionego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w dniu 20 października 2014 r. Zmiany dotyczyły okresu świadczenia pracy w oparciu o umowy o pracę na czas określony, który nie powinien przekraczać 33 miesięcy, a ilość takich umów nie powinna być większa niż trzy. Proponowane zmiany oznaczają istotny postęp w warunkach pracy pracowników w Polsce, w tym również pracowników placówek Polskiej Akademii Nauk.
 6. KS skierowała apel do Pana Prezesa PAN (18 czerwca 2015) w sprawie trudnej sytuacji płacowej w bibliotekach PAN w Gdańsku i Kórniku Uzyskano dostęp do dokumentacji działań kierownictwa PAN w sprawie usunięcia wyraźnych braków w bieżącym finansowaniu działalności statutowej wielu instytutów PAN, w szczególności instytutów działających w zakresie nauk humanistycznych i społecznych.
 7. Rada Sekretariatu Nauki i Oświaty NSZZ „Solidarność” w poparła postulaty górników strajkujących w obronie miejsc pracy i bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju (2015 r.).
 8. Przedstawiciele KS NSZZ „S” PAN wzięli udział w posiedzeniu Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu RP (07.01.2016), na którym rozpatrywano rządowy projekt budżetu państwa między innymi w zakresie części budżetowej 28, dotyczącej nauk i części budżetowej 67, dotyczącej PAN.
 9. Kolega Nasalski reprezentował Krajowy Sekretariat Nauki i Oświaty i Krajową Sekcję NSZZ „S” PAN na spotkaniu przewodniczących krajowych struktur branżowych z władzami związku, które odbyło się dniu 11.01.2016 w Gdańsku (sala BHP). Poinformował zebranych o wadze opiniotwórczej, kulturotwórczej, społecznej, innowacyjnej i gospodarczej instytutów naukowych PAN oraz zbyt skromnym finansowaniu tych instytucji.
 10. W latach 2016-2017 prezydium KS "Solidarność" PAN brało udział w spotkaniach z władzami prezydium Polskiej Akademii Nauk, a przedstawiciele prezydium KS uczestniczyli w pracach podkomisji Sejmowych.
 11. Spotkania z władzami prezydium PAN-u, dotyczyły między innymi takich spraw jak: projekt ustawy o szkolnictwie wyższym, udział przedstawicieli władz PAN-u w pracach Narodowego Kongresu Nauki, propozycji powołania Uniwersytetu Polskiej Akademii Nauk, który prowadziłby działalność edukacyjną w ramach studiów doktoranckich. Spotkania dotyczyły również spraw bieżących w instytutach Akademii takich jak sprawy płacowe pracowników czy uprawnień pracowników placówek PAN do zatrudnienia po osiągnięciu przez nich uprawnień emerytalnych.
 12. Udział przedstawicieli KS Solidarność PAN w pracach podkomisji sejmowych dotyczył prac nad projektem ustawy o szkolnictwie wyższym a także ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.
 13. Komisja Rewizyjna zapoznała się z dokumentacją finansową prowadzoną przez kol. Urszulę Korzeniak.

Biorąc pod uwagę całokształt działalności, Komisja Rewizyjna wnioskuje o udzielenie absolutorium ustępującej Radzie Krajowej Sekcji NSZZ „Solidarność” PAN.

 

Komisja Rewizyjna:

Przewodnicząca                     Maria Zdanowska-Frączek

Członkowie:                           Marta Mraz-Dulemba, Adam Samborski