nszz_2_18

Ostatnio Dodane

 • KOMUNIKAT 185 2019-10-21 19:16:38

  Nowelizacja Ustawy o PAN została przyjęta przez Parlament RP              Z przyjemnością informuję, że...

 • KOMUNIKAT 184 2019-07-26 20:35:48

  Informuję, że rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Polskiej Akademii Nauk oraz niektórych...

 • KOMUNIKAT 183 2019-05-27 17:10:51

  Stanowisko Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność PAN w sprawie projektu nowelizacji ustawy o PAN...

 • KOMUNIKAT 182 2019-05-04 12:44:25

  Informujemy o konsultacjach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie projektu...

 • KOMUNIKAT 181 2019-04-13 12:46:30

  Nowelizacja Ustawy o PAN a uprawnienia pracowników naukowych instytutów Polskiej Akademii Nauk...

Uncategorised

 
Podstawową jednostką organizacyjną Związku jest organizacja zakładowa zrzeszająca pracowników zatrudnionych w danym zakładzie pracy bez względu na zawód; status organizacji zakładowej posiada również międzyzakładowa organizacja związkowa zrzeszająca członków Związku zatrudnionych w miejscach pracy nie objętych działalnością zakładowej organizacji związkowej.
 

W przedsiębiorstwach i instytucjach wielozakładowych członkowie Związku mogą organizować się na zasadach określonych powyżej lub tworzyć - decyzją organizacji zakładowych - wspólne organy przedstawicielskie (Międzyzakładowe Komisje Koordynacyjne). Międzyzakładowe Komisje Koordynacyjne działają zgodnie z Regulaminem uchwalonym przez Komisję Krajową.

 

Osoby, które nie mogą się zrzeszać w macierzystych zakładach pracy, mogą tworzyć organizacje związkowe przy terenowych strukturach Związku.

 

Zakładowa organizacja związkowa w miarę potrzeby tworzy niższe ogniwa, a w szczególności: organizacje wydziałowe (oddziałowe) i koła. Organizacja wydziałowa (oddziałowa), obejmująca swym działaniem część zakładu pracy znajdującą się na terenie regionu innego niż region obejmujący zasięgiem działania organizację zakładową, może być na wniosek komisji zakładowej zarejestrowana przez zarząd regionu, na terenie którego prowadzi faktyczną działalność związkową. Zasady działania, warunki i tryb rejestracji określa Komisja Krajowa w drodze uchwały.

 
 
Komisja Rewizyjna
 
Krajowej Sekcji NSZZ "Solidarność" PAN

 

Andrzej Rachalski, Kraków, Przewodniczący

Jerzy Krysiak, Łódź

Bożena Kuraszkiewicz, Warszawa

 

RADA

Krajowej Sekcji NSZZ "Solidarność" PAN

 

Wojciech Nasalski, Warszawa, Przewodniczący

Piotr Lampart, Gdańsk, Wiceprzewodniczący

Urszula Korzeniak, Kraków, Skarbnik

Adam Samborski, Warszawa

Halina Dobrzańska, Warszawa

Magdalena Wencka, Poznań

Maria Zdanowska-Frączek, Poznań

 

 
 
 
 

 

 

 

 

Przewodniczący VI WZD
 
Krajowej Sekcji NSZZ "Solidarność" PAN
Warszawa, 2018 rok

 

Piotr Lampart, Gdańsk

 


 

 
Strona informacyjna
EUROKADRY
Krajowej Sekcji
NSZZ "Solidarność"
Polskiej Akademii Nauk

 

 
 
 
Na stronie Eurokadry naszej witryny internetowej będzie można zapoznać się z dostępnymi nam informacjami o działalności europejskiej organizacji Eurocadres (EUROCADRES).

Eurocadres jest organizacją pozarządową, grupującą pracowników z wyższym wykształceniem i kadrę kierowniczą (professional and managerial staff - P&MS) we wszystkich branżach przemysłowych, prywatnych i publicznych usługach i administracji krajów europejskich. Eurocadry to organizacja licząca już ponad 5 mln członków, afiliowana przy Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych - European Trade Union Confederation (ETUC), uznawana jako partner społeczny w negocjacjach z partnerami prywatnymi i publicznymi w ramach struktur Unii Europejskiej.

Nasze bliższe kontakty z Eurocadres sięgają roku 2003, gdy wspólnie ze związkowcami Czech, Słowacji i Węgier zorganizowaliśmy konferencję związkową w Budapeszcie; patrz Biuletyn nr 1 naszej Sekcji (Biuletyn). Od tej pory bierzemy udział w wielu działaniach, podejmowanych w celu ostatecznego ukształtowania tej organizacji w ramach Unii Europejskiej i wykorzystania jej struktur w naszej działaności związkowej. Temu celowi, oprócz czysto informacyjnych celów, będzie służyć nowa strona naszej witryny o nazwie Eurokadry.

Wojciech Nasalski, Przewodniczący KS NSZZ S PAN

 


 

10 marca 2005

W dniach 5-8 marca 2005 roku odbyło się w Bukareszcie seminarium na temat: „Social Dialogue for Professionals and Managers in an enlarged Europe”, zorganizowane przez European Trade Union College (ETUCO) i Eurocadres (EUROCADRES). Brali w nim udział przedstawiciele związków zawodowych Austrii, Belgii, Bułgarii, Czech, Finlandii, Francji, Polski, Rumunii, Słowacji i Węgier. Stronę polską reprezentowała delegacja NSZZ Solidarność pod przewodnictwem Mariana Krzaklewskiego, przedstawiciela naszego Związku w Eurocadres i European Trade Union Confederation (ETUC) z siedzibą w Brukseli.

Uczestnicy seminarium opowiedzieli się za przyspieszeniem organizacji krajowych struktur związkowych kadry kierowniczej i pracowników z wyższym wykształceniem. Podkreślili znaczenie Strategii Lizbońskiej w zwalczaniu bezrobocia w krajach Unii Europejskiej. Z inicjatywy polskiej delegacji poparli, w formie listu otwartego, związkowców z Rumunii w ich staraniach o przestrzeganie praw pracowniczych w tym kraju. Z pełnym przebiegiem seminarium i zakresem jego prac można się zapoznać na stronie internetowej seminarium (Seminar Home Page), z wkładem delegacji polskiej - ze zbiorów Bukareszt00.pdf, Bukareszt01.pdf, Bukareszt02.pdf.

 


3 czerwca 2004

Przekazujemy wstępne propozycje naszego Związku (k40d.pdf) do projektu Eurocadres Karty Europejskiego Badacza, zapowiadanego uprzednio w naszym Komunikacie nr 39. Projekt ten będzie już wkrótce rozpatrywany przez Komisję Europejską. Niektóre jego zapisy wiążą się ścisle ze wspomnianym powyżej projektem ustawy o finansowaniu nauki. Również w tej sprawie prosimy o pilne przesyłanie dalszych opinii i uwag swoich Organizacji Zakładowych.

 


27 kwietnia 2004

Pod koniec 2003 roku Komisja Europejska podjęła inicjatywę opracowania ogólnych zasad funkcjonowania kadr naukowych w zjednoczonej Europie, zmierzającą między innymi do przyjęcia Karty Europejskiego Badacza (The European Researcher's Charter). Inicjatywa ta może zaowocować rozwiązaniami korzystnymi dla polskiej nauki, w tym również dla nauki prowadzonej w placówkach Polskiej Akademii Nauk. Kopie wstępnych dokumentów Komisji Europejskiej dotyczących tej inicjatywy w załączeniu 04-809Researchers.pdf. Nasza Sekcja zamierza opracować własne stanowisko w tej sprawie, uwzględniające problemy specyficzne dla polskiego środowiska naukowego. Prosimy o zapoznanie się z załączonymi dokumentami i przesłanie uwag, komentarzy na ten temat na adres Sekcji.

 


6 listopada 2003

W dziale Biuletyn (Biuletyn) można zapoznać się z treścią pierwszego numeru Biuletynu naszej Sekcji. Poświęcony jest on w całości sprawozdaniu z przebiegu niedawnej konferencji przedstawicieli związków zawodowych, działających w strukturach Czeskiej, Słowackiej, Węgierskiej i Polskiej Akademii Nauk. Konferencja ta odbyła się, z naszym udziałem w Budapeszcie w dniach od 4 do 7 października br. Stanowi ona pewien etap naszych starań o nawiązanie współpracy ze związkami zawodowymi, działającymi na terenie Akademii Nauk w sąsiadujących z nami krajach. Teksty referatów, wygłoszonych na tej konferencji przez naszych delegatów, zostały zamieszczone w Biuletynie w ich oryginalnej angielskiej wersji językowej - język angielski był oficjalnym językiem tej konferencji.