nszz_2_18

Ostatnio Dodane

 • KOMUNIKAT 177 2018-11-18 10:54:55

  Spotkanie z Prezesem PAN               W dniu 14 listopada br. odbyło się spotkanie delegacji Krajowej Sekcji...

 • KOMUNIKAT 176 2018-11-05 07:58:16

  Pismo do Prezesa Polskiej Akademii Nauk Prof. dr hab. Jerzego Duszyńskiego   Szanowny Panie...

 • KOMUNIKAT 175 2018-06-30 16:06:24

  Posiedzenie Rady Krajowej Sekcji W dniu 29 czerwca br. odbyło się w Warszawie pierwsze w kadencji 2018 –...

 • KOMUNIKAT 174 2018-06-30 09:15:52

  Stanowisko Rady Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność Polskiej Akademii Nauk z dnia 29 czerwca 2018...

 • KOMUNIKAT 173 2018-05-18 20:17:13

    W dniach 11-12 maja 2018 odbyło się w Warszawie Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji NSZZ...

Uncategorised

Pan Jarosław Gowin,

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

----------------------------------------------

 

Szanowny Panie Ministrze,

Z zainteresowaniem zapoznaliśmy się z projektem ustawy o innowacyjności - ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej.

Jesteśmy przekonani, że działania kierowanego przez Pana Ministra resortu zmierzające do podniesienia poziomu innowacyjności krajowej gospodarki okażą się skuteczne. Wdrażane innowacje zwiększają konkurencyjność rynku oraz podnoszą jakość życia obywateli naszego kraju. Istotną wartością proponowanej ustawy jest wspomaganie innowacyjnych przedsiębiorstw, między innymi poprzez zwiększenie wysokości ulgi podatkowej na działalność B+R przedsiębiorstw oraz rozszerzenie zakresu tej ulgi.

Doceniamy także podjęte próby wzmocnienia potencjału nauki oraz podniesienia współpracy sektora nauki i sektora gospodarki. Jednakże z niepokojeniem przyjęliśmy treść zapisu art. 7 projektu ustawy, w którym dopuszcza się nadawanie pracownikom naukowym uprawnień równoważnych uprawnieniom doktora habilitowanego poza obowiązującą dotychczas procedurą.

W naszej opinii warto promować dorobek wdrożeniowy pracowników naukowych, szczególnie oryginalne rozwiązania projektowe, konstrukcyjne, technologiczne itp. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby promocja dorobku wdrożeniowego odbywała się w ramach standardowych procedur określonych przez dotychczasowe rozwiązania ustawowe, w których rola Centralnej Komisji, Rad Naukowych, ich Komisji, jak i recenzentów została precyzyjnie określona.

Odstępstwa od takiej standardowej procedury, określone w art. 7 przedłożonego projektu ustawy, obniżają poważnie rangę stopnia naukowego doktora habilitowanego i mogą prowadzić do trudno kontrolowanych patologii, mimo, że, jak rozumiemy, walka z różnego rodzaju patologiami, w tym również z patologiami w zakresie spraw dotyczących nauki i innowacji, jest jednym z głównych celów działania obecnego rządu.

Wobec powyższego wnosimy o wykreślenie art. 7 z przedłożonego projektu ustawy.

 

Z wyrazami szacunku,

 

dr hab. inż. Piotr Lampart, Wiceprzewodniczący,

prof. dr hab. Wojciech Nasalski, Przewodniczący

Krajowej Sekcji NSZZ „Solidarność“ Polskiej Akademii Nauk

Informacja                                                                                   

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego   

"Polska Akademia Nauk                                                            

- teraźniejszość, oczekiwania, perspektywy"                    

 

1. Teraźniejszość

Działająca od 65 lat Polska Akademia Nauk stanowi obecnie jeden z filarów rozwoju badań naukowych w Polsce, nie tylko w wymiarze instytucjonalnym, ale też jakościowym. Wysoką ocenę, nadaną przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych MNiSW tj. kategorię naukową A+, przyznawaną elicie polskiej nauki, ma dziś 12 instytutów PAN, kategorię A - 43 instytuty, kategorię B - 14 instytutów, a najniższej - kategorii C nie przyznano żadnemu instytutowi Akademii. Doskonałość naukową instytutów PAN potwierdzają także m.in. statystyki konkursów organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki.

 

 

Rodzaje jednostek naukowych

Liczba

Inne

28

Instytut badawczy

75

Jednostka naukowa PAN

483

Uczelnia wyższa

1786

Razem

2 372

Zróo: Dane Narodowego Cenlrum Nauki na dzień 3I grudnia 20 I 6 r.

 

PAN to 69 instytutów naukowych, z których większość oceniana jest jako wiodąca w działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej - 11 wchodzi w skład konsorcjów, które uzyskały status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW). 1

 

________________________

1 Instytut Matematyczny, Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera, Instytut Farmakologii, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego, Instytut Chemii Bioorganicznej, Instytut Geofizyki, Instytut Oceanologii, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda, Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt oraz Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności.

 

To także 4 stacje zagraniczne, przedstawicielstwo w Kijowie, Centrum Badań Historycznych w Berlinie i Biuro Promocji Nauki PolSCA w Brukseli, zajmujące się zadaniami m.in. promocją i popularyzacją osiągnięć polskiej nauki za granicą i prowadzeniem dwu- i wielostronnej współpracy naukowej. W skład Akademii wchodzi także 9 jednostek pomocniczych, takich jak biblioteki, archiwa, m uzea i ogrody oraz nowo utworzony Polski Instytut Studiów Zaawansowanych (PIASt).

Działalność Akademii jest finansowana ze środków pochodzących z budżetu państwa w ramach części 67 - Polska Akademia Nauk oraz części 28 - Nauka (głównie w ramach dotacji statutowej dla jednostek PAN).

Na podstawie ustawy budżetowej na rok 2017 r., zgodnie z planem finansowym cz. 67 - PAN na 2017 r., Polska Akademia Nauk otrzyma środki finansowe w wysokości 81 563 000 zł, tj. o 1,12% więcej niż w roku ubiegłym i 4,48% więcej niż w 2015 r. (78 061 000 zł). Dotacja statutowa na utrzymanie potencjału badawczego dla jednostek naukowych PAN, przyznawana w ramach cz. 28 - Nauka wyniesie w 2017 r. 690 281 650 zł. W 20 l 6 r. jednostki PAN otrzymały łącznie 747 814 189 zł w ramach wszystkich strumieni dotacji statutowej (663 533 980 zł w ramach dotacji bazowej, na utrzymanie potencjału badawczego).

W 2016 r. Polska Akademia Nauk uruchomiła Biuro Doskonałości Naukowej oraz rozpoczęła prace nad stworzeniem Polskiego Instytutu Studiów Zaawansowanych (PIASt). Oba podmioty mają pomóc polskim naukowcom, nie tylko wywodzącym się z Polskiej Akademii Nauk, osiągać lepsze rezultaty w staraniach o prestiżowe granty European Research Council (ERC).

 

2.  Oczekiwania

Dotychczasowe reformy nauki i szkolnictwa wyższego nie przyniosły oczekiwanych zmian w zakresie podwyższenia jakości kształcenia oraz znaczącego wzrostu pozycji polskiej nauki na arenie międzynarodowej, dlatego resort nauki i szkolnictwa wyższego prowadzi intensywne prace nad nową kompleksową reformą obu systemów. Reforma powinna polegać nie tylko na zwiększeniu nakładów na badania naukowe, konieczna jest też zmiana systemowa, która zwróci polską naukę ku badaniom przełomowym, zarówno podstawowym, jak i stosowanym. Tym celom ma służyć m.in. nowa ustawa o szkolnictwie wyższym, ustawa o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, ustawa o Narodowym Instytucie Technologicznym i szereg innych inicjatyw resortu nauki.

Zmiany te siłą rzeczy obejmą także Polską Akademię Nauk, jako jeden z filarów systemu nauki, biorących zarówno w prowadzeniu prac badawczych, jak i kształceniu kadry naukowej.

 

3.  Perspektywy

Należy pamiętać, że Polska Akademia Nauk nie podlega Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego - nadzór nad PAN sprawuje Prezes Rady Ministrów.  Oprócz kwestii związanych z reformą systemu nauki i szkolnictwa wyższego należy się również spodziewać zmiany ustroju Akademii, dostosowania jej do nowych wyzwań.

Miejsce instytutów naukowych PAN w architekturze nowego systemu nauki i szkolnictwa wyższego stanowi obecnie przedmiot ożywionych dyskusji zarówno w środowisku naukowym, jak i w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Środowisko naukowe skupione w Akademii również przygotowuje projekt nowej ustawy i rozważa możliwość powołania w oparciu o instytuty naukowe PAN nowego typu uczelni - uniwersytetu badawczego.

Tematyka związana z utworzeniem nowego typu uniwersytetu jest również obecna podczas dyskusji w ramach konferencji towarzyszących Narodowemu Kongresowi Nauki i w wynikach prac trzech zespołów wyłonionych w ramach konkursu USTAWA 2.0.

Przedstawione w dniu 1 marca br. trzy projekty założeń do nowej ustawy o szkolnictwie wyższym to punkt wyjścia do finalnego kształtu USTA WY 2.0, który zostanie przedstawiony we wrześniu tego roku podczas Narodowego Kongresu Nauki w Krakowie. Poza trzema zespołami ekspertów nad kierunkiem reform pracuje de facto całe środowisko akademickie, które podczas comiesięcznych konferencji tematycznych towarzyszących NKN dyskutuje na temat wyzwań i sposobów sprostania im przez polskie jednostki naukowe i szkoły wyższe.

Jednym z tych wyzwań jest niedostateczna pozycja polskich uczelni w międzynarodowych rankingach, co przekłada się również na niski poziom umiędzynarodowienia polskiej nauki i szkolnictwa wyższego. W 2016 r. w rankingu 500 najlepszych szkół wyższych na świecie – Academic Ranking of World Universities (tzw. Lista Szanghajska), znalazły się tylko dwie polskie uczelnie - Uniwersytet Jagielloński i Warszawski. Obie uczelnie plasują się w piątej setce zestawienia, w poprzednich latach były w czwartej setce. W innym prestiżowym rankingu, Times Higher Education World University Ranking, w 2016 r., wśród 980 instytucji z 79 krajów uwzględniono zaledwie dziewięć polskich uczelni. Dwie najlepsze: Uniwersytet Warszawski i Politechnika Warszawska - znalazły się dopiero w szóstej setce.

Remedium na tę niską pozycję polskich uczelni może być koncepcja uniwersytetu badawczego, który będzie się odznaczał wysoką jakością prowadzonych badań naukowych. Takim uniwersytetem mógłby być Uniwersytet Polskiej Akademii Nauk, który pozwoliłby wykorzystać w pełni potencjał naukowy PAN w kształceni u nowoczesnych kadr naukowych, a jednocześnie mógłby znaleźć się na wysokich pozycjach w światowych rankingach.

Utworzenie takiej uczelni musiałoby się opierać na najlepszych instytutach naukowych PAN, natomiast te, które mają słabsze wyniki naukowe powinny ulec restrukturyzacji lub konsolidacji z innymi instytutami Akademii lub z szkołami wyższymi, aby nie tracić wypracowanego dorobku. Biorąc pod uwagę wyniki ostatniej oceny parametrycznej, uniwersytet badawczy oparty o instytuty PAN miałby szansę na uzyskanie również dobrej oceny w procesie ewaluacji przeprowadzanym przez KEJN (12   instytutów ma kategorię A+, spośród wszystkich ocenionych jednostek naukowych tę kategorię ma jedynie 46 z nich) i uzyskanie wysokiej pozycji w międzynarodowych rankingach.

 

z up. Ministra SEKRETARZ STANU Aleksander BOBKO

Warszawa, 21marca 2017 r.


 

 

Krajowa Sekcja NSZZ "Solidarność" Polskiej Akademii Nauk powołana została uchwałą Założycielskiego Walnego Zjazdu Delegatów NSZZ "Solidarność" placówek PAN w dniu 21 czerwca 2000 roku. Kontynuuje ona działalność naszego Związku na terenie placówek PAN od momentu powstania "Solidarności" w 1980 roku.

 

W roku 1981 powołana zostaje Ogólnopolska Komisja Porozumiewawcza NSZZ "Solidarność" PAN. Po delegalizacji Związku w 1981 roku przekształca się ona w Porozumienie Komisji Zakładowych NSZZ "Solidarność" placówek PAN. W latach 1988-2000 jej rolę przejmują kolejno: Ogólnopolska Komisja Porozumiewawcza NSZZ "Solidarność" PAN, a następnie Międzyzakładowa Komisja Koordynacyjna - Ogólnopolska Komisja Porozumiewawcza NSZZ "Solidarność" PAN. W dniu 21 czerwca 2000 roku Walny Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność" placówek PAN powołuje Krajową Sekcję NSZZ "Solidarność" PAN. W dniu 21 sierpnia 2000 roku Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" rejestruje naszą Sekcję jako samodzielną sekcję branżową Związku o zasięgu krajowym.

 

Zadaniem Krajowej Sekcji jest koordynacja działań NSZZ "Solidarność" w placówkach i jednostkach organizacyjnych PAN, reprezentowanie Komisji Zakładowych oraz członków Związku wobec władz państwowych, władz PAN, władz Związku i innych organów, opinowanie aktów prawnych dotyczących nauki, w szczególności dotyczących Polskiej Akademii Nauk.

 
 
Delegaci
 
Krajowej Sekcji NSZZ "Solidarność" PAN
do Sekretariatu Komisji Krajowej

Piotr Lampart

 

 
Prezydium
 
Rady Krajowej Sekcji NSZZ "Solidarność" PAN
 
 
Wojciech Nasalski,             Przewodniczący Rady
 
Piotr Lampart,                    Wicerzewodniczący Rady
 
Adam Samborski,               Sekretarz Rady
 
Urszula Korzeniak,             Skarbnik Rady
 
 

Pełnomocnicy Krajowej Sekcji NSZZ "Solidarność" PAN

 
Bogusława Lewandowska-Gruszka 
 
Jacek Żabski