nszz_2_18

Ostatnio Dodane

 • KOMUNIKAT 177 2018-11-18 10:54:55

  Spotkanie z Prezesem PAN               W dniu 14 listopada br. odbyło się spotkanie delegacji Krajowej Sekcji...

 • KOMUNIKAT 176 2018-11-05 07:58:16

  Pismo do Prezesa Polskiej Akademii Nauk Prof. dr hab. Jerzego Duszyńskiego   Szanowny Panie...

 • KOMUNIKAT 175 2018-06-30 16:06:24

  Posiedzenie Rady Krajowej Sekcji W dniu 29 czerwca br. odbyło się w Warszawie pierwsze w kadencji 2018 –...

 • KOMUNIKAT 174 2018-06-30 09:15:52

  Stanowisko Rady Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność Polskiej Akademii Nauk z dnia 29 czerwca 2018...

 • KOMUNIKAT 173 2018-05-18 20:17:13

    W dniach 11-12 maja 2018 odbyło się w Warszawie Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji NSZZ...

Uncategorised

Posiedzenie Rady Krajowej Sekcji


W dniu 29 czerwca br. odbyło się w Warszawie pierwsze w kadencji 2018 – 2022 posiedzenie Rady Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność PAN. W posiedzeniu Rady wzięli udział: Wojciech Nasalski - Przewodniczący, Piotr Lampart - Wiceprzewodniczący, Adam Samborski - Sekretarz, Urszula Korzeniak - Skarbnik, Halina Dobrzańska i Magdalena Węcka – członkinie Rady, Jacek Żabski – Pełnomocnik Rady i Andrzej Rachalski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.


Podsumowano przebieg Kongresu Krajowego Sekretariatu Nauki i Oświaty NSZZ Solidarność, jaki w dniach 9 – 10 czerwca odbył się w Gdańsku z udziałem delegatów i przedstawicieli Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania, Krajowej Sekcji Nauki i Krajowej Sekcji PAN, którą reprezentowali na Kongresie Wojciech Nasalski i Piotr Lampart. Kongres odbył się z udziałem Przewodniczącego Związku Piotra Dudy, który zapewnił zebranych o swym poparciu dla działań Krajowych Sekcji Sekretariatu.


Omówiono następnie aktualną postać projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, szczególnie w kontekście artykułu 35 projektu ustawy, który zawiera niepokojące zapisy rozwiązań organizacyjnych i strukturalnych dotyczące nie tylko szkół wyższych, ale również i instytutów PAN. Stanowisko Rady, odpowiednie do możliwych zagrożeń wynikających z zapisów tego artykułu projektu ustawy, zostało przedstawione w komunikacie 174. Stanowisko to Rada przyjęła jednogłośnie i skierowała do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, władz PAN i Parlamentu RP.


Wojciech Nasalski
Przewodniczący Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność PAN

 

Z ostatniej chwili: 

Wprawdzie poprawki do art. 35 przepadły i w Komisji Sejmowej i na posiedzeniu Sejmu, to jednak: ---- Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego planuje dalsze zmiany w procedowanej właśnie ustawie o szkolnictwie wyższym, tzw. konstytucji dla nauki. W środę przedstawiciele resortu spotkają się z senatorami, by omówić z nimi poprawki, które miałyby być wprowadzone do projektu podczas prac w Senacie. Z naszych informacji wynika, że będą to co najmniej trzy poprawki. Pierwsza ma dotyczyć pozycji Polskiej Akademii Nauk. W projekcie znalazł się zapis umożliwiający włączenie instytutów PAN do uczelni. Zdaniem wielu ekspertów, w tym prezesa Akademii prof. Jerzego Duszyńskiego, taka regulacja uderza w niezależność PAN i w konsekwencji może doprowadzić do likwidacji tej placówki naukowej. ----
Rzeczpospolita, 5 lipca 2018 roku

W dniu 13 lipca 2018 roku Senat RP wprowadził poprawkę do Art. 35 ust. 6 ustawy.
Art. 35 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
----
Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, w drodze rozporządzenia,
na wniosek Prezesa PAN lub dyrektora instytutu PAN i po zasięgnięciu opinii wydziału
właściwego ze względu na specjalność naukową instytutu, włącza do uczelni publicznej
instytut PAN.
----

 

W dniach 11-12 maja 2018 odbyło się w Warszawie Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność Polskiej Akademii Nauk. Na zebraniu przedstawiono Sprawozdanie z działalności Rady Krajowej Sekcji NSZZ „Solidarność” PAN w kadencji 2014–2018, oraz Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za lata 2014-2018. Oba sprawozdania zostały pozytywnie przyjęte przez uczestników WZD (Załącznikiem do tego komunikatu jest Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej).

WZD wybrało nowe władze KS PAN na lata 2018-2022. Przewodniczącym Krajowej Sekcji PAN został Wojciech Nasalski. Do Rady Krajowej Sekcji PAN weszli Piotr Lampart (wiceprzewodniczący), Adam Samborski (sekretarz), Urszula Korzeniak (skarbnik), Halina Dobrzańska, Magdalena Wencka, Maria Zdanowska-Frączek. W skład Komisji Rewizyjnej weszli Andrzej Rachalski (przewodniczący), Jerzy Krysiak i Bożena Kuraszkiewicz.

W czasie obrad WZD dyskutowano szereg aktualnych spraw, m.in. projekt ustawy o szkolnictwie wyższym (ustawa 2.0) oraz sprawę ewentualnego powołania uniwersytetu badawczego PAN w oparciu o instytuty PAN. W wolnych wnioskach poruszano sprawy bieżące, które dotyczą pracowników instytutów PAN oraz placówek pomocniczych, a więc szeroko rozumiane sprawy płacowe, kwestię kosztów uzyskania przychodu z działalności badawczej w ramach stosunku pracy oraz sprawy zatrudniania osób, które przeszły na emeryturę, lecz wyrażają wolę dalszej pracy naukowej z korzyścią dla rozwoju nauki.

WZD zakończyło się przyjęciem pięciu uchwał programowych, w tym:

- uchwały stanowiącej podstawę programową działania Rady KS PAN (komunikat 172),

- uchwały dotyczącej propozycji umieszczenia w projekcie ustawy o szkolnictwie wyższym informacji o wprowadzeniu siatki płac w instytutach PAN.

 

Adam Samborski, Sekretarz KS NSSZ „S” PAN

 

Podczas WZD został powołany Sekteriat Krajowej Sekcji NSZZ S PAN w składzie: Bogusława Lewandowska-Gruszka (kierownik), Urszula Korzeniak, Jacek Żabski. Dziękujemy członkom Sekretariatu i uczestnikom naszego WZD za wykonaną pracę organizacyjną i ich aktywny udział w naszym posiedzeniu.

Członków Organizacji Zakładowych, Międzyzakładowych i Kół Krajowej Sekcji NSZZ "Solidarność" PAN zapraszamy do dalszej współpracy.

 

Piotr Lampart, Przewodniczący WZD KS NSSZ „S” PAN

Wojciech Nasalski, Przewodniczący KS NSSZ „S” PAN

 

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

z kontroli działalności Krajowej Sekcji NSZZ „Solidarność” Polskiej Akademii Nauk

w kadencji 2014-2018

 

Komisja Rewizyjna Krajowej Sekcji NSZZ „Solidarność” Polskiej Akademii Nauk w składzie:

Maria Zdanowska-Frączek, przewodnicząca

Marta Mraz-Dulemba, członek

Adam Samborski, członek

dokonała oceny działalności Rady Krajowej Sekcji NSZZ "Solidarność" PAN na podstawie komunikatów zamieszczanych przez Przewodniczącego KS na stronie internetowej Krajowej Sekcji w okresie kadencji trwającej od czerwca 2014 roku do kwietnia 2018 roku, a ocenę struktury organizacyjnej Krajowej Sekcji oparła na podstawie przedstawionej przez Skarbnika KS dokumentacji składek członkowskich odprowadzanych na konto bankowe Krajowej Sekcji.

Komisja stwierdziła następujące fakty:

 1. O swojej działalności Krajowa Sekcja NSZZ "Solidarność" PAN systematycznie informowała członków Związku poprzez komunikaty zamieszczone na stronie internetowej KS PAN (http://www.nszz.pan.pl/). W okresie kadencji opublikowano 42 komunikaty. W komunikatach tych informowano o sprawach organizacyjnych, zmianach w strukturze związku i podejmowanych działaniach związkowych:
 2. Ważnym działaniem Krajowej Sekcji, mającym na uwadze szeroko rozumiany interes pracowników była analiza „reguł” finansowania i płac w placówkach naukowych i pomocniczych PAN, w tym ich finansowania z grantów NCN, NCBiR i UE, oraz oceny parametrycznej placówek. Stwierdzono występowanie w tych dziedzinach wielu zagrożeń dla prawidłowego funkcjonowania placówek PAN.
 3. W piśmie skierowanym do Prezesa PAN i Przewodniczącego Rady Dyrektorów placówek PAN Krajowa Sekcja NSZZ „Solidarność“ PAN zwróciła się z prośbą o informację, jakie działania zamierzają podjąć władze Polskiej Akademii Nauk by odwrócić tę negatywną tendencję i stopniową degradację instytutów PAN, przede wszystkim instytutów Wydziału I, które znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji.
 4. Z inicjatywy KS odbyło się w dniu 15.02.2016 spotkanie delegacji KS z Profesorem Leszkiem Sirko podsekretarzem stanu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Delegacja przedstawiła propozycję zmian w konstrukcji budżetu nauki, sposobie finansowania placówek naukowych PAN i korekty w ustawie o PAN. Przedłożono też opracowanie na temat perspektyw realizacji kariery naukowej w opinii młodych naukowców. KS NSZZ „S” PAN występowała już we wcześniejszym okresie (2008 rok) z pakietem projektów ustaw dotyczących nauki polskiej. Część postulatów została uwzględniona w najnowszej wersji, ale wiele jeszcze czeka na realizację.
 5. KS zaproponowała uwagi do projektu zmian w Kodeksie Pracy przedstawionego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w dniu 20 października 2014 r. Zmiany dotyczyły okresu świadczenia pracy w oparciu o umowy o pracę na czas określony, który nie powinien przekraczać 33 miesięcy, a ilość takich umów nie powinna być większa niż trzy. Proponowane zmiany oznaczają istotny postęp w warunkach pracy pracowników w Polsce, w tym również pracowników placówek Polskiej Akademii Nauk.
 6. KS skierowała apel do Pana Prezesa PAN (18 czerwca 2015) w sprawie trudnej sytuacji płacowej w bibliotekach PAN w Gdańsku i Kórniku Uzyskano dostęp do dokumentacji działań kierownictwa PAN w sprawie usunięcia wyraźnych braków w bieżącym finansowaniu działalności statutowej wielu instytutów PAN, w szczególności instytutów działających w zakresie nauk humanistycznych i społecznych.
 7. Rada Sekretariatu Nauki i Oświaty NSZZ „Solidarność” w poparła postulaty górników strajkujących w obronie miejsc pracy i bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju (2015 r.).
 8. Przedstawiciele KS NSZZ „S” PAN wzięli udział w posiedzeniu Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu RP (07.01.2016), na którym rozpatrywano rządowy projekt budżetu państwa między innymi w zakresie części budżetowej 28, dotyczącej nauk i części budżetowej 67, dotyczącej PAN.
 9. Kolega Nasalski reprezentował Krajowy Sekretariat Nauki i Oświaty i Krajową Sekcję NSZZ „S” PAN na spotkaniu przewodniczących krajowych struktur branżowych z władzami związku, które odbyło się dniu 11.01.2016 w Gdańsku (sala BHP). Poinformował zebranych o wadze opiniotwórczej, kulturotwórczej, społecznej, innowacyjnej i gospodarczej instytutów naukowych PAN oraz zbyt skromnym finansowaniu tych instytucji.
 10. W latach 2016-2017 prezydium KS "Solidarność" PAN brało udział w spotkaniach z władzami prezydium Polskiej Akademii Nauk, a przedstawiciele prezydium KS uczestniczyli w pracach podkomisji Sejmowych.
 11. Spotkania z władzami prezydium PAN-u, dotyczyły między innymi takich spraw jak: projekt ustawy o szkolnictwie wyższym, udział przedstawicieli władz PAN-u w pracach Narodowego Kongresu Nauki, propozycji powołania Uniwersytetu Polskiej Akademii Nauk, który prowadziłby działalność edukacyjną w ramach studiów doktoranckich. Spotkania dotyczyły również spraw bieżących w instytutach Akademii takich jak sprawy płacowe pracowników czy uprawnień pracowników placówek PAN do zatrudnienia po osiągnięciu przez nich uprawnień emerytalnych.
 12. Udział przedstawicieli KS Solidarność PAN w pracach podkomisji sejmowych dotyczył prac nad projektem ustawy o szkolnictwie wyższym a także ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.
 13. Komisja Rewizyjna zapoznała się z dokumentacją finansową prowadzoną przez kol. Urszulę Korzeniak.

Biorąc pod uwagę całokształt działalności, Komisja Rewizyjna wnioskuje o udzielenie absolutorium ustępującej Radzie Krajowej Sekcji NSZZ „Solidarność” PAN.

 

Komisja Rewizyjna:

Przewodnicząca                     Maria Zdanowska-Frączek

Członkowie:                           Marta Mraz-Dulemba, Adam Samborski

KOMUNIKAT 171

Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność Polskiej Akademii Nauk

 

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

W nawiązaniu do naszego poprzedniego komunikatu 170 uprzejmie informuję, że Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność Polskiej Akademii Nauk odbędzie się w Warszawie, w Pałacu Staszica, Nowy Świat 72, w dniach piątek 11 - sobota 12 maja 2018 r.  według proponowanego harmonogramu:

 

dzień 11-05-2018:

godz. 10.30 – 11.20             - rejestracja uczestników obrad WZD, kawa, herbata

godz. 11.20 – 13.20             - otwarcie obrad, dyskusja programowa,

godz. 13.20 – 14.00             - przerwa, posiłek,

godz. 14.00 – 15.30             - otwarcie obrad WZD, wybór przewodniczących WZD i komisji WZD,

godz. 15.30 – 16.00             - przerwa, kawa, herbata,

godz. 16.00 – 17.30             - obrady WZD cd., sprawozdania ustępujących Rady i Komisji Rewizyjnej KS,

godz. 18.00                          - kolacja.

 

dzień 12-05-2018:

godz. 10.00 – 12.00             - obrady WZD cd., wybór Przewodniczącego, Rady i Komisji Rewizyjnej KS,

godz. 12.00 – 12.30             - przerwa, kawa, herbata,

godz. 12.30 – 14.30             - obrady WZD cd., wybór Przewodniczącego, Rady i Komisji Rewizyjnej KS,

godz. 14.30 – 15.10             - przerwa, posiłek,

godz. 15.10 – 17.00             - obrady WZD cd., wybory cd., przyjęcie uchwał WZD, wolne wnioski,

godz. 17.00                          - zamknięcie obrad WZD.

 

Uczestnikami naszego WZD są delegaci wybrani w swoich Organizacjach Zakładowych lub Międzyzakładowych legitymujący się uchwałami swoich organizacji o kontynuowaniu przynależności do Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność PAN (możliwa jest, i to wyłącznie, korespondująca nazwa Krajowa Sekcja PAN NSZZ Solidarność) wraz z potwierdzonym protokołem wyboru delegata i jego ankietą osobową. Ci delegaci, którzy nie przesłali nam jeszcze kopii tych dokumentów, są proszeni o pilne ich przesłanie na podany poniżej adres mailowy.

Krajowa Sekcja finansuje wszelkie koszty organizacyjne WZD, w tym wyżywienie i hotel, z tym, że na 100% możemy zagwarantować pokoje dwuosobowe w hotelu Gromada-Dom Chłopa na Placu Powstańców Warszawy – 5 minut spacerkiem od Pałacu Staszica; pokoje jednoosobowe tylko w kolejności zgłoszeń - w W-wie jest to już okres dla hoteli w pełni turystyczny. Delegatów prosimy o pilne zgłoszenia do nas chęci skorzystania z tego hotelu na podany poniżej adres mailowy. Prosimy uprzejmie Komisje Zakładowe/Międzyzakładowe delegatów na WZD o sfinansowanie kosztów podróży delegatów do W-wy.

Serdecznie zapraszamy na nasze WZD. Prosimy o punktualne przybycie w piątek 11 maja 2018 o godz.10.30.

 

Wojciech Nasalski, Przewodniczący

Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność Polskiej Akademii Nauk

http://www.nszz.pan.pl/, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

P.S.: Ewentualne pytania w sprawach rezerwacji hotelu proszę kierować do naszego Skarbnika na adres: "Urszula Korzeniak" Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Dla wyjaśnienia zainteresowanych informuję również, że DPT w Mądralinie, z którego gościnności dotychczas korzystaliśmy, w chwili obecnej jest zamknięty.

Warszawa, 11 - 12 maja 2018 r.  

 

Sprawozdanie z działalności Rady Krajowej Sekcji NSZZ „Solidarność” PAN w kadencji 2014 – 2018

Podstawa programowa działania Rady Krajowej Sekcji NSZZ „Solidarność” PAN w kadencji 2018 - 2022

przyjęte na VI WZD Krajowej Sekcji NSZZ "Solidarność" PAN w Warszawie w dniach 11 - 12 maja 2018

 

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

Krajowa Sekcja NSZZ Solidarność PAN działa na terenie placówek PAN od 2010 roku. Rada w  mijającej, piątej już kadencji, prowadziła działalność podobną do tej realizowanej przez Rady w latach poprzednich. W szczególności nasze działania koncentrowały się głównie w obszarach dotyczących:

 1. finansowania działalności placówek naukowych PAN, zarówno w zakresie ich działalności podstawowej, jak i tej realizowanej w ramach projektów badawczych,
 2. finansowania działalności dydaktycznej instytutów PAN w ramach studiów doktoranckich,
 3. poziomu wynagrodzeń pracowników instytutów i placówek pomocniczych PAN, w szczególności w relacji do płac w szkolnictwie wyższym i w resortowych instytutach badawczych,
 4. udziału placówek PAN w ramach rocznego Budżetu nauki,
 5. zmian w strukturze organizacyjnej sieci instytutów i placówek pomocniczych PAN w ramach ogólnej struktury organizacyjnej Polskiej Akademii Nauk,
 6. specyfiki funkcjonowania instytutów PAN w naukach humanistycznych i społecznych,
 7. roli młodych pracowników w działalności naukowej Polskiej Akademii Nauk.

Powyższe zagadnienia zostały starannie opracowane w dokumencie pod nazwą: „Postulaty Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność PAN dotyczące funkcjonowania Placówek Naukowych PAN”. Dokument ten, opublikowany w 2016 roku jako komunikat 151, stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania. Nasze postulaty zostały przedstawione w 2016 roku zarówno kierownictwu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego jak i władzom Polskiej Akademii Nauk. Były też przez nas sygnalizowane podczas posiedzeń sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Ich przesłanie omówię jeszcze pokrótce w dalszej części mojego wystąpienia. Chciałbym jednak już w tym miejscu podkreślić, że wspomniane postulaty korespondują, w znacznym stopniu pozytywnie, ze zgłoszoną rok później przez władze Polskie Akademii Nauk koncepcją powołania, na bazie instytutów PAN, uczelni badawczej pod nazwą Uniwersytetu Polskiej Akademii Nauk.

Innym rodzajem naszej działalności były różnego typu interwencje, jakie zgłaszaliśmy do władz Akademii, np. w sprawie funkcjonowania Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN, Biblioteki Gdańskiej PAN czy Ogrodu Botanicznego PAN. Jeszcze inny rodzaj interwencji został opisany w naszym komunikacie 164, który też stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania. Raportujemy w nim pokrótce przebieg naszego spotkania z Wiceprezesem PAN prof. Pawłem Rowińskim i nasze interwencje w sprawach między innymi dotyczących:

 1. problematyki zatrudnienia i płac w placówkach naukowych PAN,
 2. zatrudniania pracowników PAN, którzy osiągają uprawnienia emerytalne,
 3. rozpiętości płac w ramach jednego stanowiska pracy w tej samej placówce.

Szerszy opis naszej działalności zawarty został w licznych komunikatach naszej Krajowej Sekcji, jakie publikowaliśmy na naszej stronie internetowej w ciągu ostatnich czterech lat.

Serdecznie dziękuję członkom Rady*, Komisji Rewizyjnej*, pełnomocnikom Rady* oraz członkom Komisji Zakładowych, Komisji Międzyzakładowych i Kół naszej Krajowej Sekcji za owocną współpracę w rozwiązywaniu wielu problemów i trudnych wyzwań, jakie stawały przed pracownikami instytutów i placówek pomocniczych PAN w mijającej kadencji.

 

Wojciech Nasalski

Przewodniczący

Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność PAN

 

*) Rada, Komisja Rewizyjna i pełnomocnicy Rady w kadencji 2014 – 2018:

Rada:

Halina Dobrzańska, Warszawa, Wiesław Jankowski, Warszawa, Włodzimierz Klonowski, Warszawa,

Urszula Korzeniak, Kraków, Leszek Kwapisz, Gdańsk, Piotr Lampart, Gdańsk,

Wojciech Nasalski, Warszawa, Andrzej Rachalski, Kraków, Bartłomiej Szmoniewski, Warszawa,

Wojciech Zakulski, Kraków

Komisja Rewizyjna:

Marta Mraz-Dulemba, Wrocław, Adam Samborski, Warszawa, Maria Zdanowska-Frączek, Poznań

Pełnomocnik Rady:

Bogusława Lewandowska-Gruszka, Warszawa

 

Ostatnie wiadomości z dnia 12 maja 2018:

Powyższe sprawozdanie zostało przyjęte jako podstawa programowa działalności Krajowej Sekcji w nowej kadencji. Wybano nowe władze Krajowej Sekcji. Ich skład osobowy został podany w zakładce Struktura.

 

Pan Jarosław Gowin,

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

----------------------------------------------

 

Szanowny Panie Ministrze,

Z zainteresowaniem zapoznaliśmy się z projektem ustawy o innowacyjności - ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej.

Jesteśmy przekonani, że działania kierowanego przez Pana Ministra resortu zmierzające do podniesienia poziomu innowacyjności krajowej gospodarki okażą się skuteczne. Wdrażane innowacje zwiększają konkurencyjność rynku oraz podnoszą jakość życia obywateli naszego kraju. Istotną wartością proponowanej ustawy jest wspomaganie innowacyjnych przedsiębiorstw, między innymi poprzez zwiększenie wysokości ulgi podatkowej na działalność B+R przedsiębiorstw oraz rozszerzenie zakresu tej ulgi.

Doceniamy także podjęte próby wzmocnienia potencjału nauki oraz podniesienia współpracy sektora nauki i sektora gospodarki. Jednakże z niepokojeniem przyjęliśmy treść zapisu art. 7 projektu ustawy, w którym dopuszcza się nadawanie pracownikom naukowym uprawnień równoważnych uprawnieniom doktora habilitowanego poza obowiązującą dotychczas procedurą.

W naszej opinii warto promować dorobek wdrożeniowy pracowników naukowych, szczególnie oryginalne rozwiązania projektowe, konstrukcyjne, technologiczne itp. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby promocja dorobku wdrożeniowego odbywała się w ramach standardowych procedur określonych przez dotychczasowe rozwiązania ustawowe, w których rola Centralnej Komisji, Rad Naukowych, ich Komisji, jak i recenzentów została precyzyjnie określona.

Odstępstwa od takiej standardowej procedury, określone w art. 7 przedłożonego projektu ustawy, obniżają poważnie rangę stopnia naukowego doktora habilitowanego i mogą prowadzić do trudno kontrolowanych patologii, mimo, że, jak rozumiemy, walka z różnego rodzaju patologiami, w tym również z patologiami w zakresie spraw dotyczących nauki i innowacji, jest jednym z głównych celów działania obecnego rządu.

Wobec powyższego wnosimy o wykreślenie art. 7 z przedłożonego projektu ustawy.

 

Z wyrazami szacunku,

 

dr hab. inż. Piotr Lampart, Wiceprzewodniczący,

prof. dr hab. Wojciech Nasalski, Przewodniczący

Krajowej Sekcji NSZZ „Solidarność“ Polskiej Akademii Nauk