nszz_2_18

Ostatnio Dodane

 • KOMUNIKAT 205 2022-04-15 17:11:20

    Szanowni Państwo, Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,   życzę jak najserdeczniej Pogodnych,...

 • KOMUNIKAT 204 2022-03-04 21:08:52

  Stanowisko nr 1/22 Prezydium Komisji Krajowej NSZZ Solidarność w sprawie rosyjskiej agresji na...

 • KOMUNIKAT 203 2022-02-25 11:57:09

  W odpowiedzi na informację Działu Branżowego Komisji Krajowej z dnia 07.02.2022 r. w sprawie...

 • KOMUNIKAT 202 2021-12-21 21:40:52

    Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku Najserdeczniejsze Życzenia Zdrowia,...

 • KOMUNIKAT 201 2021-07-16 08:03:48

  Żegnamy naszego dobrego kolegę Profesora Marka Janasa  "Można odejść na zawsze, by stale być...

29 maja - 4 czerwca 2010


Solidarność PAN 2000 - 2010,

podsumowanie działalności

KS NSZZ S PAN w latach 2000 - 2010.

Zakończenie obrad VII WZD:

list do uczestników VII WZD,

list do Prezesa PAN,

i bardziej już osobiście od WN.


Solidarność PAN 2000 - 2010

- podsumowanie działalności

Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność Polskiej Akademii Nauk

w latach 2000 - 2010


Minęło dziesięć lat od powołania, mocą uchwały Założycielskiego Walnego Zjazdu Delegatów NSZZ Solidarność placówek PAN z dnia 21 czerwca 2000 roku, Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność PAN. Powstała ona na bazie struktur naszego Związku, działających w placówkach naukowych PAN od 1980 roku i została zarejestrowana przez Komisję Krajową w dniu 21 sierpnia 2000 roku.

Jest kilka cech charakterystycznych dla naszej Krajowej Sekcji.

 • Przede wszystkim działamy wyłącznie na bazie społecznego zaangażowania naszych członków. Nie korzystamy z etatów związkowych, nie korzystamy z etatów finansowanych przez naszego pracodawcę, co pozwala nam zachować pełną niezależność w naszych działaniach. Naszym pracodawcą formalnie są władze korporacji PAN.
 • Działamy w pełni transparentnie, pełną dokumentację naszych działań zamieszczamy sukcesywnie w naszej internetowej witrynie pod adresem: http://nszz.pan.pl/. Stąd zarówno członkowie naszego związku jak i nasi sympatycy mogą na bieżąco śledzić nasze działania. Okazjonalnie wydajemy też internetowy dwujęzyczny Biuletyn Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność PAN.
 • Członkowie naszej Krajowej Sekcji to przede wszystkim pracownicy naukowi, wśród nich wielu samodzielnych pracowników naukowych o znaczącym dorobku naukowym. Mamy różne poglądy w wielu sprawach, w tym również w sprawach politycznych. Stąd też opowiadamy się za oddzieleniem kwestii politycznych od działalności związkowej. Preferencje polityczne pozostawiamy wyłącznie indywidualnym wyborom naszych członków.

Statutowo jesteśmy związkową reprezentacją branżową, w PAN i na zewnątrz PAN, pracowników placówek naukowych PAN. W ciągu ostatnich dziesięciu lat stworzyliśmy w pełni dojrzałą, profesjonalną krajową strukturę związkową, akceptowaną zarówno przez dyrektorów naszych placówek jak i władze PAN, powszechnie rozpoznawalną zarówno w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jak i w Sejmie i Senacie RP.

Wymagało to wielkiego nakładu pracy wielu członków Związku, szczególnie członków naszej Rady. W tym kontekście niech mi będzie wolno wymienić naszego Honorowego Przewodniczącego prof. Eustachego S. Burkę, inicjatora powołania Krajowej Sekcji, bez którego doświadczenia, zaangażowania i pracy nasza Krajowa Sekcja w obecnym kształcie nigdy by nie powstała. Postawa Pana Profesora w ciągu tych dziesięciu lat naszej działalności zasługuje na najwyższe uznanie.

Ostatnie cztery lata naszej działalności w mijającej kadencji (2006 – 2010) zostały zdominowane przez wyjątkowo intensywne prace Rady naszej Krajowej Sekcji, jak również naszych Komisji Zakładowych, nad projektami pięciu ustaw, w tym kluczowych dla nas ustawy o finansowaniu nauki i ustawy o PAN. Opis naszych działań w tym zakresie jest dostępny w załączniku do niniejszego sprawozdania, przedstawionym na VIII Kongresie Sekretariatu Nauki i Oświaty NSZZ Solidarność, jaki odbył się w czerwcu 2010 roku w Gdańsku.


powyższy tekst stanowi fragment sprawozdania KS NSZZ S PAN
na VIII Kongres Sekretariatu Nauki i Oświaty NSZZ Solidarność
Gdańsk, 25 – 26 czerwca 2010 roku

Podsumowując te cztery lata naszych prac nad ustawą o PAN i innymi ustawami jej towarzyszącymi można stwierdzić, że, mimo wyjątkowo trudnych warunków, w jakich przyszło nam działać, mimo zauważalnej gry pozorów, jakiej niejednokrotnie doświadczaliśmy i nadal doświadczamy, i tak osiągnęliśmy wiele. Być może uzyskaliśmy wszystko, co w ogóle w tych warunkach do uzyskania było możliwe. Przede wszystkim udało się nam zażegnać całkiem realną groźbę likwidacji wielu placówek naukowych PAN, wszystkich możliwych decydentów zapoznać z trudnymi problemami naszych placówek, dyrektorom naszych placówek uzmysłowić ogrom odpowiedzialności, jaki na nich w myśl zapisów wprowadzanych ustaw spoczywa, a ustawy o PAN i o finansowaniu nauki, w wielu ich istotnych zapisach - choć żałujemy, że nie we wszystkich - poprawić i udoskonalić (komunikat nr 113).

Oczywiście, prace Rady Krajowej Sekcji nie ograniczały się wyłącznie do naszych zabiegów wokół rozwiązań ustawowych. Oprócz standardowych prac interwencyjnych, zarówno indywidualnych jak i instytucjonalnych, np. w sprawach restrukturyzacji placówek PAN, opieki lekarskiej pracowników PAN, czy też funkcjonowania Domu Rencisty PAN w Konstancinie, oprócz naszych interwencji w Sejmie i Ministerstwie w sprawach płacowych i finansowania placówek PAN, i stałych roboczych kontaktów w tych sprawach z Ministerstwem, władzami PAN i Radą Dyrektorów Placówek PAN, oprócz innych działań o charakterze bardziej technicznym, takich jak utworzenie witryny internetowej Krajowej Sekcji, z której obecnie wszyscy korzystamy, uczestniczyliśmy również w innych, ogólnopolskich działaniach naszego Związku.

Uczestniczyliśmy, na zaproszenie Przewodniczącego Związku Janusza Śniadka, w uroczystych obchodach XXV-lecia NSZZ Solidarność, jakie miały miejsce w Gdańsku nieprzerwanie w ciągu dwóch miesięcy od sierpnia do października 2005 roku, włącznie z udziałem naszej delegacji w jubileuszowym Zjeździe naszego Związku w Gdańsku w Hali Olivia, jak również, na zaproszenie Przewodniczącego Lecha Wałęsy, w dwudniowej międzynarodowej konferencji „Od Solidarności do wolności”, zorganizowanej w Gdańsku z udziałem wielu delegacji rządowych z Europy i USA.

W ramach tych uroczystych obchodów zorganizowaliśmy ponadto, wspólnie z Komisją Zakładową Instytutu Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku wraz z jej Przewodniczącym prof. Tadeuszem Koronowiczem i dyrekcją tego instytutu wraz z jego dyrektorem prof. Jarosławem Mikielewiczem, dwudniową konferencję uświetniającą XXV lat istnienia NSZZ Solidarność w Polskiej Akademii Nauk. Konferencja ta odbyła się w Gdańsku na przełomie września i października 2005 roku z udziałem przedstawicieli najwyższych władz PAN, Rady Dyrektorów placówek naukowo-badawczych PAN i samych dyrektorów placówek PAN. Wyjątkowo uroczysty przebieg tej konferencji uświetnił również udział Przewodniczących naszego Związku - Janusza Śniadka i Mariana Krzaklewskiego.

Na tej konferencji przedstawiliśmy po raz pierwszy spójny projekt Krajowej Sekcji dotyczący założeń nowelizacji ustawy o PAN. W dyskusji na ten temat brali udział między innymi: Wiceprezes PAN prof. Janusz Lipkowski, Prezes Oddziału Gdańskiego PAN prof. Jacek Marecki, Przewodniczący Rady Dyrektorów placówek PAN prof. Włodzimierz Zagórski-Ostoja i przedstawiciel Ministerstwa dyrektor Jan Kołodziejski. Wyczerpujące sprawozdanie z tej konferencji zamieściliśmy na naszej stronie internetowej w Biuletynie nr 2 Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność PAN.


Podobnie uroczysty przebieg miały Walne Zgromadzenia Delegatów Krajowej Sekcji. Z tych ostatnich powinienem wymienić nasze V WZD w Mądralinie w 2006 roku, z udziałem Prezesa PAN prof. Andrzeja B. Legockiego, którego usilne starania o podniesienie niskich uposażeń pracowników placówek naukowo-badawczych PAN nie powinny zostać zapomniane, jak również i VI WZD w Krakowie w 2008 roku, poświęcone dyskusji nad projektem ustawy o PAN, z udziałem Przewodniczących Rady Dyrektorów Placówek PAN prof. Marka Chmielewskiego i prof. Olgierda Hryniewicza.

Niezależnie od uroczystej oprawy nasze WZD miały głównie charakter merytoryczny - dla przykładu muszę tutaj wspomnieć o naszym stanowisku w sprawie ustawy o PAN, opracowanym, przy istotnym udziale naszych dostojnych gości (jw.), podczas naszego WZD w Krakowie w 2008 roku (komunikat nr 99). Profesjonalizm tego dokumentu sprawił, że Ministerstwo uznało w dużym zakresie słuszność naszych postulatów - fakt godny odnotowania, bo nie zdarza się to zbyt często - i wprowadziło większość - choć oczywiście wolelibyśmy by wprowadziło wszystkie - naszych propozycji do treści ustawy o PAN. Tym niemniej, kierowane do władz PAN, Ministerstwa i Komisji Sejmowej nasze sugestie uwzględnienia pozostałych postulatów Krajowej Sekcji (zawarte np. w komunikatach nr 100, 103, 107, 108 i 109) nadal pozostają aktualne.

Uczestniczyliśmy również w licznych działaniach Związku o charakterze ogólnoeuropejskim. Na przykład, zorganizowaliśmy, wspólnie z naszymi koleżankami i kolegami z Węgier, kilkudniową konferencję w Budapeszcie w 2003 roku, na temat organizacji i finansowania nauki w Europie. Pełne sprawozdanie z tej konferencji zamieściliśmy na naszej stronie internetowej w Biuletynie nr 1 Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność PAN. Ponadto, uczestniczyliśmy w kilku innych konferencjach europejskich (Bruksela, Bukareszt) i wielu naradach w Brukseli inicjujących podobne działania, w ramach współpracy z europejską organizacją związkową Eurokadry (Eurocadres).

Eurocadres jest organizacją pozarządową, grupującą pracowników z wyższym wykształceniem i kadrę kierowniczą (professional and managerial Staff - P&MS) we wszystkich branżach przemysłowych, prywatnych i publicznych usługach i administracji krajów europejskich. Jest to organizacja licząca już ponad 5 mln członków, afiliowana przy Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych - European Trade Union Confederation (ETUC), uznawana jako partner społeczny w negocjacjach z partnerami prywatnymi i publicznymi w ramach struktur Unii Europejskiej. Opis naszych działań w tym zakresie zamieściliśmy na naszej stronie internetowej w dziale Eurokadry.

Informacje na temat wszystkich działań Krajowej Sekcji zamieszczaliśmy sukcesywnie w naszych komunikatach w dziale Aktualności naszej strony strony internetowej, średnio w ciągu tych minionych dziesięciu lat jeden komunikat na miesiąc. Reakcje na nasze komunikaty staraliśmy się dokumentować w dziale Archiwum naszej witryny. Komunikaty Krajowej Sekcji były dobrze znane nie tylko członkom naszego Związku, ale również całemu środowisku naukowemu PAN.


Komunikacja z członkami i sympatykami Solidarności w placówkach PAN polegała nie tylko na rozsyłaniu komunikatów, czy też informacji o ich zamieszczaniu na naszej stronie internetowej; niezależnie od komunikatów Krajowa Sekcja miała bezpośredni kontakt z Komisjami Zakładowymi, wszystkimi, które przesyłały nam swoje aktualne internetowe adresy; tymi kontaktami zajmowała się głównie Sekretarz Krajowej Sekcji. Ponadto, każdy członek Solidarności miał możliwość, praktycznie bez ograniczeń, kontaktu telefonicznego, internetowego, lub bezpośredniego spotkania z Przewodniczącym Krajowej Sekcji.

Wszystko to realizowane było w uzupełnieniu do regularnych zebrań kolejnych WZD, posiedzeń Rady Krajowej Sekcji i Prezydium Rady, zwoływanych zgodnie z wymogami Regulaminu Krajowej Sekcji. Oprócz tego braliśmy też udział w posiedzeniach Rady, obradach kolejnych Kongresów Sekretariatu Nauki i Oświaty NSZZ Solidarność w Gdańsku. Jeżeli ewentualnie coś w tym systemie wielostronnej komunikacji nie działało optymalnie, to być może to, że nie wszyscy starannie czytali nasze komunikaty. Tym niemniej, ilość odsłon stron internetowych samych tylko komunikatów i biuletynów Krajowej Sekcji dochodzi już do kilkunastu tysięcy rocznie.


Tak więc, ten sposób komunikacji z członkami i sympatykami Solidarności w PAN działał dobrze i efektywnie, o czym też świadczył systematyczny wzrost liczby uczestników kolejnych WZD - w ostatnim WZD w Mądralinie (w maju 2010 roku) uczestniczyło ponad 50 funkcyjnych (wybranych w ważnych wyborach w Komisjach Zakładowych) związkowców z całego kraju, nie licząc zaproszonych gości. Każdy, kogo interesuje działalność Krajowej Sekcji w minionym dziesięcioleciu, powinien zapoznać się dokładnie z treścią naszych dotychczasowych komunikatów.

Zarówno zakres naszych działań w latach 2000 – 2010, jak i sposób ich realizacji, rozszerzały w znacznym stopniu - głównie, choć nie tylko, ze względu na naukowo-badawczy charakter naszych placówek - standardowe działania krajowych struktur branżowych Związku. Ten szeroki zakres działań prowadzonych przez Krajową Sekcję był jednym z ważniejszych osiągnięć naszej związkowej struktury w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Dzięki takim, jak opisane powyżej, działaniom, jak również dzięki wyjątkowemu zaangażowaniu członków Krajowej Sekcji, stopień uzwiązkowienia wśród pracowników placówek PAN należy obecnie w naszym Związku do najwyższych w kraju.Wojciech Nasalski,

Przewodniczący

KS NSZZ Solidarność PAN w latach 2000 – 2010

Warszawa, 4 czerwca 2010 r.

W załączeniu: podsumowanie udziału Krajowej Sekcji w pracach nad Ustawą o PAN w latach 2000 – 2010; dokumentacja w tym zakresie dostępna na naszej stronie internetowej w komunikacie nr 113.
ZAKOŃCZENIE OBRAD VII WZD:

List do uczestników VII WZD


Szanowni Państwo,

VII Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność Polskiej Akademii Nauk dobiegło już końca.

Dziękujemy uczestnikom naszego WZD - delegatom, przewodniczącym Komisji Zakładowych, członkom ustępujących władz Krajowej Sekcji i naszym miłym gościom - za udział w naszym wspólnym spotkaniu w Mądralinie, za liczne uwagi i komentarze, nieocenione dla przyszłych działań naszej struktury związkowej w obecnej kadencji.

Dziękujemy wszystkim, którzy współpracowali z nami przez te ostatnie cztery lata, w Radzie, Komisji Rewizyjnej i Organizacjach Zakładowych, dziękujemy za Wasze zaangażowanie, ale również za rozwagę i roztropmość w naszych wspólnych działaniach, za zdolność do kompromis
ów przy osiąganiu zamierzonych celów, ale jednocześnie za bezkompromisowość w sprawach zasadniczych, szczególnie tych regulowanych Statutem Związku. Dziękujemy za możliwość realizowania naszych wspólnych związkowych i społecznych zamierzeń w duchu solidarności, za wspólne przywiązanie do pełnej niezależnosci i samorządności naszej związkowej struktury.

Życzymy nowym władzom Krajowej Sekcji by udało sie im szybko, pozytywnie i skutecznie rozwiązać wszystkie bieżące problemy i sprostać wszystkim wyzwaniom, z jakimi przyjdzie im się zmierzyć w ciągu nastepnych czterech lat. Tego samego życzymy władzom PAN i dyrektorom naszych placówek, jednoczesnie dziękując im za dotychczasową wsp
ółpracę.


Wojciech Nasalski, ustępujący Przewodniczący KS NSZZ S PAN

Kazimierz Woźniak, Przewodniczący VII WZD KS NSZZ S PAN


List do Prezesa PAN prof. dr hab. Michała Kleibera


Pan

Prof. dr hab. Michał Kleiber

Prezes

Polskiej Akademii Nauk

Szanowny Panie Prezesie,

VII Walny Zjazd Delegatów Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność PAN, jaki odbył się w dniach 28 – 29 maja 2010 roku w Mądralinie, podsumował działalność pierwszych dziesięciu lat istnienia krajowej struktury NSZZ Solidarność w placówkach naukowych PAN, powołanej do życia decyzją Komisji Krajowej naszego Związku w czerwcu 2000 roku. Nasza działalność w tym okresie w pełni potwierdziła nie tylko przydatność, ale wręcz niezbędność takiej struktury związkowej działającej w sieci placówek naukowych PAN. Najlepszym tego dowodem była niedawna ewolucja kolejnych projektów Ustawy o PAN, w pracach nad którą Krajowa Sekcja brała czynny udział w ciągu ostatnich kilku lat.


Po jej uchwaleniu zarówno niżej podpisany, jak i Honorowy Przewodniczący KS NSZZ S PAN prof. Eustachy S. Burka z Instytutu Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku i Wiceprzewodniczący KS NSZZ S PAN dr Kazimierz Woźniak z Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie, postanowiliśmy zainicjować niezbędny już według nas proces wymiany pokoleniowej w składzie osobowym władz naszej Krajowej Sekcji.


Krajowa Sekcja NSZZ Solidarność PAN jest już w tej chwili okrzepłą, w pełni profesjonalną krajową strukturą związkową, powszechnie rozpoznawalną zarówno w PAN, jak i poza PAN. W tym miejscu chciałbym podkreślić ogrom pracy wykonanej przez członków naszego Związku w PAN przy tworzeniu tej struktury. W szczególności chciałbym wskazać na wyjątkowy wkład w tym dziele kilku osób, w tym, oprócz wymienionych powyżej przewodniczących naszej Krajowej Sekcji, również: Pani dr Urszuli Korzeniak z Instytutu Botaniki PAN w Krakowie - Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej KS NSZZ S PAN, Pani dr Elżbiety Król z Instytutu Geofizyki PAN w Warszawie - Sekretarza KS NSZZ S PAN, Pana prof. Czesława Pawlaczyka z Instytutu Fizyki Molekularnej w Poznaniu - Skarbnika KS NSZZ S PAN i Pani mgr Jolanty Jakubowskiej z Instytutu Fizyki Molekularnej w Poznaniu - Księgowej KS NSZZ S PAN, którzy nadal będą pełnić swoje dotychczasowe funkcje w ramach naszej Krajowej Sekcji.


W imieniu Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność PAN chciałbym złożyć na Pana Przezesa ręce nasze podziękowania władzom PAN za dziesięcioletnią współpracę.


Z wyrazami szacunku,


prof. Wojciech Nasalski

Warszawa, 4 czerwca 2010 r.

List przekazany wraz z podsumowaniem naszej działalności - komunikatem nr 113

i bardziej już osobiście:Drodzy Przyjaciele,


Chciałbym na koniec szczególnie serdecznie podziękować moim najbliższym współpracownikom, którzy przez ostatnie dziesięć lat kierowali wspólnie ze mną pracami Krajowej Sekcji. Szczególnie gorąco dziękuję w tym miejscu Honorowemu Przewodniczącemu Krajowej Sekcji prof. Eustachemu S. Burce z Gdańska, Ojcu Chrzestnemu naszej krajowej struktury, Wiceprzewodniczącemu Krajowej Sekcji dr Kazimierzowi Woźniakowi z Krakowa, Pani Przewodniczącej naszej Komisji Rewizyjnej dr Urszuli Korzeniak z Krakowa, naszej Pani Sekretarz dr Elżbiety Król z Warszawy, naszemu Skarbnikowi prof. Czesławowi Pawlaczykowi z Poznania i naszej Pani Księgowej Jolancie Jakubowskiej z Poznania, za współpracę, nieocenioną pomoc i życzliwość w naszych wieloletnich wspólnych społecznych zatrudnieniach, za pełne zaangażowanie w działaniach Solidarności również w Waszych ośrodkach PAN. Dziękuję też kolegom ze Śląska: Jerzemy Mazierskiemu i Waldemarowi Krajewskiemu i wszystkim tym, którzy w 2000 roku podjęli się wspólnie ze mną niełatwego zadania zbudowania niezależnej, profesjonalnej struktury związkowej w placówkach Polskiej Akademii Nauk.

Bez Waszego zaangażowania nie moglibyśmy osiągnąć tak wiele, choć, jak zawsze, mierzyliśmy jeszcze dalej. Był to dla mnie wielki honor i zaszczyt, a do tego jeszcze prawdziwa przyjemność, współpracować z Wami tak długo i tak zgodnie, wraz z Waszymi koleżankami i kolegami z Gdańska, Krakowa, Warszawy, Poznania, ze Śląska i z innych centrów naukowo-badawczych PAN, których też serdecznie pozdrawiam.

Za te dziesięć lat wspólnej pracy i za jej niewątpliwe efekty serdecznie Wam dziękuję.


Wojciech Nasalski


Warszawa, 4 czerwca 2010 roku.