nszz_2_18

Ostatnio Dodane

 • KOMUNIKAT 205 2022-04-15 17:11:20

    Szanowni Państwo, Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,   życzę jak najserdeczniej Pogodnych,...

 • KOMUNIKAT 204 2022-03-04 21:08:52

  Stanowisko nr 1/22 Prezydium Komisji Krajowej NSZZ Solidarność w sprawie rosyjskiej agresji na...

 • KOMUNIKAT 203 2022-02-25 11:57:09

  W odpowiedzi na informację Działu Branżowego Komisji Krajowej z dnia 07.02.2022 r. w sprawie...

 • KOMUNIKAT 202 2021-12-21 21:40:52

    Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku Najserdeczniejsze Życzenia Zdrowia,...

 • KOMUNIKAT 201 2021-07-16 08:03:48

  Żegnamy naszego dobrego kolegę Profesora Marka Janasa  "Można odejść na zawsze, by stale być...


Stanowisko Krajowej Sekcji PAN NSZZ „Solidarność” w sprawie

reform nauki i szkolnictwa wyższego


Po wnikliwej lekturze projektu ustawy o zmianie Prawa o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw, w poczuciu solidarności z Kolegami ze Szkół Wyższych oraz troski o jakość wykształcenia młodego pokolenia Polaków, przyłączamy się do uwag krytycznych zawartych w dokumencie opinii Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”.


Jednocześnie wyrażamy zadowolenie ze sprawnie przeprowadzonej przez MNiSW we wrześniu 2010 roku kategoryzacji jednostek naukowych. Przyjęte kryteria kategoryzacji odzwierciedlają trendy światowej współczesnej nauki. Pozytywnie oceniamy również założenia wprowadzanej obecnie reformy nauki. Uzasadnione jest ujednolicenie zasad finansowania placówek naukowych oraz badań, zasad określających przebieg kariery naukowej, a także zasad zatrudniania pracowników naukowych.

W tym kontekście pragniemy zwrócić uwagę na dyskryminujący pracowników instytutów PAN system wynagradzania. Od 2001 roku zarobki pracowników w instytutach PAN są niższe od zarobków pracowników uczelni publicznych, zatrudnionych na równorzędnych stanowiskach. Często przywoływanym argumentem uzasadniającym tę różnicę zarobków jest fakt prowadzenia zajęć dydaktycznych przez pracowników uczelni. Całkowicie pomijany jest przy tym fakt prowadzenia działalności dydaktycznej również przez pracowników naukowych instytutów PAN, w ramach ich działalności statutowej. Działalność dydaktyczna pracowników PAN obejmuje:

- dydaktykę na poziomie III stopnia kształcenia wyższego (studia doktoranckie);

- dydaktykę prowadzoną we współpracy z uczelniami wyższymi na poziomie II stopnia kształcenia wyższego (prace magisterskie i dyplomowe);

- prowadzenie wykładów dla studentów i słuchaczy studiów doktoranckich uczelni publicznych;

- konsultacje dla studentów;

- ćwiczenia, staże i praktyki dla studentów;

- wykorzystywanie przez studentów aparatury, bibliotek i zbiorów należących do instytutów PAN.


W związku z tym uważamy za uzasadnione stosowanie takich samych zasad wynagradzania pracowników instytutów naukowych PAN jak i pracowników publicznych wyższych uczelni.

W tym miejscu należy podkreślić, że we wszystkich instytutach PAN zatrudnionych jest łącznie 8197 osób w tym zaledwie 3745 pracowników na stanowiskach naukowo-badawczych. We wszystkich wyższych szkołach publicznych łączna ilość pracowników wynosi około 45000 (43479 pełnych etatów - stan na 31.12.2008; Mały Rocznik Statystyczny 2009) w tym pracowników naukowo-dydaktycznych około 40000 (39947 pełnych etatów - stan na 31.12.2008; Mały Rocznik Statystyczny 2009). Pracownicy naukowi zatrudnieni w instytutach PAN stanowią zaledwie 8% wszystkich pracowników naukowych w Polsce.


W świetle powyższych danych postulujemy:

1. Dokonanie nowelizacji ustaw o PAN i NCN zgodnie z projektem przygotowanym przez Krajową Sekcję PAN NSZZ „Solidarność” (projekt z obszernym uzasadnieniem dostępny na stronie http://www.nszz.pan.pl)

2. Przedstawienie przez Komisję Edukacji, Nauki i Młodzieży propozycji poprawki do projektu ustawy budżetowej na rok 2011, polegającej na zwiększeniu wydatków z przeznaczeniem na podwyżki płac pracowników PAN, analogicznej do tej przyjętej na posiedzeniu w dniu 20.10.2010 i dotyczącej propozycji zwiększenia o 500 mln zł wydatków z przeznaczeniem na podwyżki płac pracowników uczelni publicznych (Opinia Nr 35). Propozycja poprawki powinna uwzględniać różnice w ilości osób zatrudnionych w instytutach PAN i wyższych szkołach publicznych.


Rada Krajowej Sekcji PAN
NSZZ „Solidarność”

Warszawa-Lublin, 9.11.2010

- nasze wystąpienie w sejmie