nszz_2_18

Ostatnio Dodane

 • KOMUNIKAT 211 2023-03-11 17:03:52

  Posiedzenie Rady Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność PAN w dniu 8 marca 2023 r. Bieżące uchwały  Rady w...

 • KOMUNIKAT 210 2023-01-16 09:21:42

  Wybory 2023 w KS NSZZ S PAN   Komisje Zakładowe i Międzyzakładowe Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność Polskiej...

 • KOMUNIKAT 209 2022-12-18 15:22:55

    Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku Najserdeczniejsze Życzenia Zdrowia,...

 • KOMUNIKAT 208 2022-10-24 14:03:47

  Informacje o wyborach w Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność PAN na kadencję 2023-2028    Zgodnie z...

 • KOMUNIKAT 207 2022-10-19 17:37:47

  Uchwała Rady Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność Polskiej Akademii Nauk w sprawie klucza wyborczego...

 
 
Regulamin
przyjęty Uchwałą Nr 7 Walnego Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji NSZZ „Solidarność” Polskiej Akademii Nauk
w Mądralinie 13 czerwca 2014 r., zatwierdzony przez Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” 15 października 2014 r. 

 

 

 

 

 

Regulamin

Krajowej Sekcji NSZZ „Solidarność” Polskiej Akademii Nauk

 
§1

 1. Regulamin niniejszy określa cel działania, strukturę, zasady powołania i funkcjonowania Krajowej Sekcji NSZZ „Solidarność” Polskiej Akademii Nauk, zwanej dalej Sekcją.
 2. Sekcja zrzeszona jest w Sekretariacie Nauki i Oświaty NSZZ „Solidarność”.
 3. Siedzibą Sekcji jest Pałac Kultury i Nauki, p. 2323/2304, Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa.

 §2

W skład Sekcji wchodzą dobrowolnie jednostki organizacyjne Związku, zgodnie z postanowieniami §27 ust. 3 i 4 Statutu, skupiające członków Związku zatrudnionych w placówkach Polskiej Akademii Nauk.

§3

 1. Jednostka organizacyjna Związku w placówce Polskiej Akademii Nauk chcąca przystąpić do Sekcji lub wystąpić z Sekcji składa do Rady Sekcji kopię uchwały dotyczacej tej sprawy i odpowiednie dokumenty, zgodnie z §19 i §20 Uchwały KK nr 17/08 ws. zasad rejestracji i wyrejestrowania oraz funkcjonowania branżowych jednostek organizacyjnych z późniejszymi zmianami.
 2. Rada Sekcji podejmuje uchwałę o przyjęciu lub odmowie przyjęcia jednostki organizacyjnej Związku do Sekcji w terminie 30 dni od potwierdzonej przez Sekcję daty dostarczenia dokumentów o których mowa w §3 ust. 1 niniejszego Regulaminu. W tym samym trybie Rada Sekcji podejmuje uchwałę w sprawie wystąpienia jednostki organizacyjnej Związku z Sekcji.
 3. Odmowa przyjęcia jednostki organizacyjnej Związku do Sekcji lub brak akceptacji jej wystąpienia z Sekcji wymagają pisemnego uzasadnienia. Jednostka organizacyjna Związku ma prawo odwołać się do Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały Rady Sekcji w sprawie jej wstąpienia do Sekcji lub jej wystąpienia z Sekcji.

§4

 1. Celem działania Sekcji jest ochrona praw i interesów pracowników członków NSZZ „Solidarność” w placówkach Polskiej Akademii Nauk, wzmocnienie struktur zakładowych poprzez wymianę doświadczeń, znajomość problemów branżowych, wspólne przedsięwzięcia, oraz dążenie do właściwej współpracy pomiędzy placówkami Polskiej Akademii Nauk w których jednostki organizacyjne Związku są członkami Sekcji.
 2. Sekcja koordynuje działania Organizacji Zakładowych i Międzyzakładowych NSZZ "Solidarność" w placówkach Polskiej Akademii Nauk, reprezentuje te Organizacje oraz członków Związku wobec władz państwowych, władz Polskiej Akademii Nauk, władz Związku i innych organów oraz opiniuje akty prawne dotyczące nauki, w szczególności dotyczące placówek Polskiej Akademii Nauk.

§5

Przynależność do Sekcji wiąże się z koniecznością przestrzegania niniejszego Regulaminu, respektowania uchwał WZD Sekcji, uczestnictwa w posiedzeniach władz oraz w różnorodnych akcjach podjętych przez władzę Sekcji.

§6

 • Informacje o działalności Rady Sekcji podawane są do wiadomości członków jednostek organizacyjnych Sekcji poprzez zamieszczanie komunikatów na stronie internetowej Sekcji.
 • W sprawie dotyczącej bezpośrednio wybranej jednostki organizacyjnej Sekcji, Rada Sekcji przekazuje tej jednostce organizacyjnej lub przedstawicielowi danej jednostki w Radzie Sekcji informację o zagadnieniu, którym będzie się zajmować. W informacji wskazywana jest data i forma powiadomienia Rady Sekcji o stanowisku jednostki organizacyjnej Sekcji w danej sprawie.

§7

1. Władzami Sekcji są:

  1. Walne Zebranie Delegatów Sekcji;
  2. Rada Sekcji;
  3. Komisja Rewizyjna Sekcji;

2. Wszystkie władze Sekcji pochodzą z wyboru, zgodnie ze Statutem i Ordynacją Wyborczą NSZZ „Solidarność”

1.

2.

3. Kadencja władz Sekcji pokrywa się z kadencją najwyższych władz Związku.

§ 8

Do kompetencji Walnego Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji NSZZ „Solidarność” Polskiej Akademii Nauk należy:

 1. uchwalanie regulaminu działalności Sekcji,
 2. wybór Przewodniczącego Sekcji i Rady Sekcji,
 3. ustalenie liczby członków i wybór Rady Sekcji,
 4. ustalenie liczby członków i wybór Komisji Rewizyjnej Sekcji,
 5. wybór delegatów na Kongres Sekretariatu Nauki i Oświaty NSZZ „Solidarność”.
 6. rozpatrywanie sprawozdań Rady Sekcji oraz Komisji Rewizyjnej Sekcji,
 7. uchwalanie programu działalności Sekcji,
 8. podejmowanie uchwał i stanowisk
 9. ustalanie wewnętrznej struktury organizacyjnej Sekcji
 10. uchwalanie regulaminu obrad Sekcji,
 11. uchwalanie składki celowej.

§ 9

Do kompetencji Rady Krajowej Sekcji NSZZ „Solidarność” Polskiej Akademii Nauk należy:

 1. kierowanie działalnością Sekcji,
 2. realizacja uchwał podjętych przez WZD Sekcji i władze nadrzędne w Związku,
 3. wyznaczanie strategii działania Sekcji,
 4. wybór Prezydium Rady Sekcji,
 5. zwoływanie Walnego Zebrania Delegatów Sekcji,
 6. uchwalanie preliminarza budżetowego Sekcji,
 7. bieżąca analiza i opiniowanie aktów prawnych dotyczących problemów Sekcji,
 8. podejmowanie uchwał i decyzji, w tym wiążących dla jednostek organizacyjnych NSZZ „Solidarność" należących do Sekcji,
 9. podejmowanie wszystkich spraw nie zastrzeżonych dla kompetencji Walnego Zebrania Delegatów Sekcji,
 10. opiniowanie aktów normatywnych dotyczących spraw zawodowych, branżowych i pracowniczych,
 11. zbieranie i przekazywanie informacji, organizowanie zebrań,
 12. utrzymywanie kontaktów z władzami Związku,
 13. reprezentowanie członków Związku na forum krajowym i zagranicznym.

§ 10

Do kompetencji Prezydium Rady Krajowej Sekcji NSZZ „Solidarność” Polskiej Akademii Nauk należy:

 1. kierowanie bieżącą działalnością Sekcji zgodnie z uchwałami władz zwierzchnich Związku.
 2. podejmowanie decyzji finansowych zgodnie z przyjętym przez Radę Sekcji preliminarzem budżetowym oraz uchwałami finansowymi.
 3. szczegółowe kompetencje Prezydium Rady Sekcji określi Rada Sekcji.

§ 11

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Krajowej Sekcji NSZZ „Solidarność” Polskiej Akademii Nauk należy kontrola Rady Sekcji i jej Prezydium w zakresie działalności finansowej, zgodności działania z postanowieniami regulaminu wewnętrznego, uchwał WZD i Rady Sekcji oraz wyższych struktur Związku.

§ 12

Działalność Sekcji finansowana jest przez:

 1. składki otrzymywane od jednostek organizacyjnych Związku tworzących Sekcję;
 2. darowizny i dotacje;
 3. inne środki uzyskiwane z Sekretariatu Nauki i Oświaty lub Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

§ 13

Uchwałę o rozwiązaniu Sekcji może podjąć wyłącznie Walne Zebranie Delegatów Sekcji przy czym za uchwałą musi głosować więcej niż 2/3 uprawnionych do głosowania.