nszz_2_18

Ostatnio Dodane

 • KOMUNIKAT 211 2023-03-11 17:03:52

  Posiedzenie Rady Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność PAN w dniu 8 marca 2023 r. Bieżące uchwały  Rady w...

 • KOMUNIKAT 210 2023-01-16 09:21:42

  Wybory 2023 w KS NSZZ S PAN   Komisje Zakładowe i Międzyzakładowe Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność Polskiej...

 • KOMUNIKAT 209 2022-12-18 15:22:55

    Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku Najserdeczniejsze Życzenia Zdrowia,...

 • KOMUNIKAT 208 2022-10-24 14:03:47

  Informacje o wyborach w Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność PAN na kadencję 2023-2028    Zgodnie z...

 • KOMUNIKAT 207 2022-10-19 17:37:47

  Uchwała Rady Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność Polskiej Akademii Nauk w sprawie klucza wyborczego...

 

W dniach 11-12 maja 2018 odbyło się w Warszawie VI Walne Zebranie Delegatów (WZD) Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność Polskiej Akademii Nauk (KS NSZZ S PAN). Na zebraniu przedstawiono Sprawozdanie z działalności Rady Krajowej Sekcji NSZZ „Solidarność” PAN w kadencji 2014–2018, oraz Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za lata 2014-2018. Oba sprawozdania zostały pozytywnie przyjęte przez uczestników WZD (Załącznikiem do tego komunikatu jest Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej).

Po przywitaniu przez Wojciecha Nasalskiego - Przewodniczącego KS NSZZ S PAN ubiegłej kadencji delegaci dokonali wyboru Piotra Lamparta na Przewodniczącego VI WZD KS NSZZ S PAN, który następnie przejął prowadzenie obrad.

WZD wybrało nowe władze KS NSZZ S PAN na lata 2018-2023 (*). Przewodniczącym Krajowej Sekcji NSZZ PAN został Wojciech Nasalski. Do Rady Krajowej Sekcji PAN weszli Piotr Lampart (wiceprzewodniczący), Adam Samborski (sekretarz), Urszula Korzeniak (skarbnik), Halina Dobrzańska, Magdalena Wencka, Maria Zdanowska-Frączek. W skład Komisji Rewizyjnej weszli Andrzej Rachalski (przewodniczący), Jerzy Krysiak i Bożena Kuraszkiewicz. Delegatami KS NSZZ PAN na Kongres Sekretariatu Nauki i Oświaty NSZZ Solidarność zostali wybrani Piotr Lampart i Wojciech Nasalski.

W czasie obrad WZD dyskutowano szereg aktualnych spraw, m.in. projekt ustawy o szkolnictwie wyższym (ustawa 2.0) oraz sprawę ewentualnego powołania uniwersytetu badawczego PAN w oparciu o instytuty PAN. W wolnych wnioskach poruszano sprawy bieżące, które dotyczą pracowników instytutów PAN oraz placówek pomocniczych, a więc szeroko rozumiane sprawy płacowe, kwestię kosztów uzyskania przychodu z działalności badawczej w ramach stosunku pracy oraz sprawy zatrudniania osób, które przeszły na emeryturę, lecz wyrażają wolę dalszej pracy naukowej z korzyścią dla rozwoju nauki.

WZD zakończyło się przyjęciem pięciu uchwał programowych, w tym:

- uchwały stanowiącej podstawę programową działania Rady KS NSZZ S PAN (komunikat 172),

- uchwały dotyczącej propozycji umieszczenia w projekcie ustawy o szkolnictwie wyższym informacji o wprowadzeniu siatki płac w instytutach PAN.

 Adam Samborski, Sekretarz KS NSSZ S PAN

Podczas WZD został również powołany Sekteriat VI WZD Krajowej Sekcji NSZZ S PAN w składzie pełnomocników Krajowej Sekcji: Bogusława Lewandowska-Gruszka (kierownik), Urszula Korzeniak, Jacek Żabski. Dziękujemy członkom Sekretariatu i uczestnikom naszego WZD za wykonaną pracę organizacyjną i ich aktywny udział w naszym posiedzeniu.

Członków Organizacji Zakładowych, Międzyzakładowych i Kół Krajowej Sekcji NSZZ "Solidarność" PAN zapraszamy do dalszej współpracy.

Piotr Lampart, Przewodniczący WZD KS NSSZ S PAN

Wojciech Nasalski, Przewodniczący KS NSSZ S PAN

 

*) zgodnie z Uchwałą Komisji Krajowej nr 1/19 z dnia 26 lutego 2019 r.

 

 

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

z kontroli działalności Krajowej Sekcji NSZZ „Solidarność” Polskiej Akademii Nauk

w kadencji 2014-2018

 

Komisja Rewizyjna Krajowej Sekcji NSZZ „Solidarność” Polskiej Akademii Nauk w składzie:

Maria Zdanowska-Frączek, przewodnicząca

Marta Mraz-Dulemba, członek

Adam Samborski, członek

dokonała oceny działalności Rady Krajowej Sekcji NSZZ "Solidarność" PAN na podstawie komunikatów zamieszczanych przez Przewodniczącego KS na stronie internetowej Krajowej Sekcji w okresie kadencji trwającej od czerwca 2014 roku do kwietnia 2018 roku, a ocenę struktury organizacyjnej Krajowej Sekcji oparła na podstawie przedstawionej przez Skarbnika KS dokumentacji składek członkowskich odprowadzanych na konto bankowe Krajowej Sekcji.

Komisja stwierdziła następujące fakty:

 1. O swojej działalności Krajowa Sekcja NSZZ "Solidarność" PAN systematycznie informowała członków Związku poprzez komunikaty zamieszczone na stronie internetowej KS PAN. W okresie kadencji opublikowano 42 komunikaty. W komunikatach tych informowano o sprawach organizacyjnych, zmianach w strukturze związku i podejmowanych działaniach związkowych:
 2. Ważnym działaniem Krajowej Sekcji, mającym na uwadze szeroko rozumiany interes pracowników była analiza „reguł” finansowania i płac w placówkach naukowych i pomocniczych PAN, w tym ich finansowania z grantów NCN, NCBiR i UE, oraz oceny parametrycznej placówek. Stwierdzono występowanie w tych dziedzinach wielu zagrożeń dla prawidłowego funkcjonowania placówek PAN.
 3. W piśmie skierowanym do Prezesa PAN i Przewodniczącego Rady Dyrektorów placówek PAN Krajowa Sekcja NSZZ „Solidarność“ PAN zwróciła się z prośbą o informację, jakie działania zamierzają podjąć władze Polskiej Akademii Nauk by odwrócić tę negatywną tendencję i stopniową degradację instytutów PAN, przede wszystkim instytutów Wydziału I, które znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji.
 4. Z inicjatywy KS odbyło się w dniu 15.02.2016 spotkanie delegacji KS z Profesorem Leszkiem Sirko podsekretarzem stanu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Delegacja przedstawiła propozycję zmian w konstrukcji budżetu nauki, sposobie finansowania placówek naukowych PAN i korekty w ustawie o PAN. Przedłożono też opracowanie na temat perspektyw realizacji kariery naukowej w opinii młodych naukowców. KS NSZZ „S” PAN występowała już we wcześniejszym okresie (2008 rok) z pakietem projektów ustaw dotyczących nauki polskiej. Część postulatów została uwzględniona w najnowszej wersji, ale wiele jeszcze czeka na realizację.
 5. KS zaproponowała uwagi do projektu zmian w Kodeksie Pracy przedstawionego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w dniu 20 października 2014 r. Zmiany dotyczyły okresu świadczenia pracy w oparciu o umowy o pracę na czas określony, który nie powinien przekraczać 33 miesięcy, a ilość takich umów nie powinna być większa niż trzy. Proponowane zmiany oznaczają istotny postęp w warunkach pracy pracowników w Polsce, w tym również pracowników placówek Polskiej Akademii Nauk.
 6. KS skierowała apel do Pana Prezesa PAN (18 czerwca 2015) w sprawie trudnej sytuacji płacowej w bibliotekach PAN w Gdańsku i Kórniku Uzyskano dostęp do dokumentacji działań kierownictwa PAN w sprawie usunięcia wyraźnych braków w bieżącym finansowaniu działalności statutowej wielu instytutów PAN, w szczególności instytutów działających w zakresie nauk humanistycznych i społecznych.
 7. Rada Sekretariatu Nauki i Oświaty NSZZ „Solidarność” w poparła postulaty górników strajkujących w obronie miejsc pracy i bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju (2015 r.).
 8. Przedstawiciele KS NSZZ „S” PAN wzięli udział w posiedzeniu Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu RP (07.01.2016), na którym rozpatrywano rządowy projekt budżetu państwa między innymi w zakresie części budżetowej 28, dotyczącej nauk i części budżetowej 67, dotyczącej PAN.
 9. Kolega Nasalski reprezentował Krajowy Sekretariat Nauki i Oświaty i Krajową Sekcję NSZZ „S” PAN na spotkaniu przewodniczących krajowych struktur branżowych z władzami związku, które odbyło się dniu 11.01.2016 w Gdańsku (sala BHP). Poinformował zebranych o wadze opiniotwórczej, kulturotwórczej, społecznej, innowacyjnej i gospodarczej instytutów naukowych PAN oraz zbyt skromnym finansowaniu tych instytucji.
 10. W latach 2016-2017 prezydium KS "Solidarność" PAN brało udział w spotkaniach z władzami prezydium Polskiej Akademii Nauk, a przedstawiciele prezydium KS uczestniczyli w pracach podkomisji Sejmowych.
 11. Spotkania z władzami prezydium PAN-u, dotyczyły między innymi takich spraw jak: projekt ustawy o szkolnictwie wyższym, udział przedstawicieli władz PAN-u w pracach Narodowego Kongresu Nauki, propozycji powołania Uniwersytetu Polskiej Akademii Nauk, który prowadziłby działalność edukacyjną w ramach studiów doktoranckich. Spotkania dotyczyły również spraw bieżących w instytutach Akademii takich jak sprawy płacowe pracowników czy uprawnień pracowników placówek PAN do zatrudnienia po osiągnięciu przez nich uprawnień emerytalnych.
 12. Udział przedstawicieli KS Solidarność PAN w pracach podkomisji sejmowych dotyczył prac nad projektem ustawy o szkolnictwie wyższym a także ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.
 13. Komisja Rewizyjna zapoznała się z dokumentacją finansową prowadzoną przez kol. Urszulę Korzeniak.

Biorąc pod uwagę całokształt działalności, Komisja Rewizyjna wnioskuje o udzielenie absolutorium ustępującej Radzie Krajowej Sekcji NSZZ „Solidarność” PAN.

 

Komisja Rewizyjna:

Przewodnicząca                     Maria Zdanowska-Frączek

Członkowie:                           Marta Mraz-Dulemba, Adam Samborski