nszz_2_18

Ostatnio Dodane

 • KOMUNIKAT 221 2024-03-27 09:31:23

    Pismo KS PAN do Pana Dariusza Wieczorka, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  w sprawie...

 • KOMUNIKAT 220 2024-03-07 21:15:28

    Pismo KMZ PAN i PAU w Krakowie do Rady KS PAN w sprawie konieczności zwiększenia finansowania...

 • KOMUNIKAT 219 2023-12-19 16:40:35

     Apele, Stanowiska i Uchwały XXXI Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”     Apel nr 2 w sprawie...

 • KOMUNIKAT 218 2023-08-27 11:11:26

    Projekt rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 01.08.2023 r. w sprawie  minimalnego wynagrodzenia za pracę  oraz wysokości...

 • KOMUNIKAT 217 2023-08-03 12:46:39

    Pismo do Pana Profesora Przemysława Czarnka, Ministra Edukacji i Nauki w sprawie trudnej sytuacji...

Informuję, że w dniu 12 listopada 2020 br. odbyło się w siedzibie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego spotkanie Pana Przemysława Czarnka, Ministra Edukacji i Nauki z Prezydium Krajowego Sekretariatu Nauki i Oświaty NSZZ Solidarność. Krajowy Sekretariat reprezentowali: Przewodniczący KSNiO i KSOiW Ryszard Proksa, Przewodniczący KSN Dominik Szczukocki, Przewodniczący KS PAN Wojciech Nasalski, Wiceprzewodniczący KSOiW Zbigniew Świerczek oraz Sekretarz KSNiO Agata Adamek. W trakcie spotkania Przewodniczący Krajowych Sekcji NSZZ Solidarność - Oświaty i Wychowania, Nauki i Polskiej Akademii Nauk - poinformowali Pana Ministra o bieżącej działalności Krajowych Sekcji.

Podaję poniżej streszczenie naszych zgłaszanych uwag i postulatów.

Dotychczasowe oczekiwania Krajowej Sekcji względem działań Ministerstwa dotyczyły głównie uprawnień pracowników naukowych i badawczo-technicznych placówek PAN, wynikających z realizacji Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Ustawy 2.0). Z zadowoleniem przyjęliśmy niedawne uchwalenie „małej nowelizacji” Ustawy o PAN, które zrównało wysokość minimalnego wynagrodzenia pracowników naukowych i badawczych instytutów PAN i uczelni wyższych.

Pozostało jednak wiele zapisów ustawy 2.0, które mogłyby mieć zastosowanie w znowelizowanej Ustawie o PAN, wiele z nich wymaga też dodatkowych wyjaśnień. Opracowanie pełnej nowelizacji Ustawy o PAN wydaje się być pilnie konieczne. Mamy nadzieję, że przeprowadzona pod patronatem Pana Ministra reforma Polskiej Akademii Nauk i wprowadzona w jej ostatecznym kształcie znowelizowana Ustawa o PAN stanowić będą dobrą podstawę funcjonowania Polskiej Akademii Nauk i dalszego rozwoju jej placówek.

Zwracamy też uwagę na niskie płace pracowników inżynieryjno-technicznych placówek PAN, które nie były waloryzowane od lat i często ocierają się o płacę minimalną. Opowiadamy się za powrotem do siatki płac i stworzenia układu zbiorowego na szczeblu branżowym, tak aby płace pracowników PAN były regulowane na poziomie całej Akademii. Oczekujemy ponadto na wprowadzenie do Ustawy o PAN zapisów o roli związków zawodowych w działalności instytutów PAN, symetrycznie do zapisów zawartych w Ustawie 2.0 a dotyczących szkół wyższych.

 

Wojciech Nasalski, Przewodniczący
Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność PAN