nszz_2_18

Ostatnio Dodane

 • KOMUNIKAT 216 2023-05-20 11:24:56

      Zakończenie obrad VII Walnego Zebrania Delegatów  Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność Polskiej...

 • KOMUNIKAT 215 2023-04-27 19:39:42

      Spotkanie z Panem Profesorem Włodzimierzem Bernackim, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Edukacji i...

 • KOMUNIKAT 214 2023-04-19 19:16:16

    Walne Zebranie Delegatów  Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność Polskiej Akademii Nauk na kadencję...

 • KOMUNIKAT 213 2023-04-19 18:40:15

    Pismo do Pana Profesora Przemysława Czarnka, Ministra Edukacji i Nauki Postulaty Krajowej Sekcji...

 • KOMUNIKAT 212 2023-04-08 08:12:48

      Radosnych, Zdrowych Świąt Wielkanocnych  w gronie najbliższych i przyjaciół pełnych wiary, spokoju,...

Informuję, że w dniu 12 listopada 2020 br. odbyło się w siedzibie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego spotkanie Pana Przemysława Czarnka, Ministra Edukacji i Nauki z Prezydium Krajowego Sekretariatu Nauki i Oświaty NSZZ Solidarność. Krajowy Sekretariat reprezentowali: Przewodniczący KSNiO i KSOiW Ryszard Proksa, Przewodniczący KSN Dominik Szczukocki, Przewodniczący KS PAN Wojciech Nasalski, Wiceprzewodniczący KSOiW Zbigniew Świerczek oraz Sekretarz KSNiO Agata Adamek. W trakcie spotkania Przewodniczący Krajowych Sekcji NSZZ Solidarność - Oświaty i Wychowania, Nauki i Polskiej Akademii Nauk - poinformowali Pana Ministra o bieżącej działalności Krajowych Sekcji.

Podaję poniżej streszczenie naszych zgłaszanych uwag i postulatów.

Dotychczasowe oczekiwania Krajowej Sekcji względem działań Ministerstwa dotyczyły głównie uprawnień pracowników naukowych i badawczo-technicznych placówek PAN, wynikających z realizacji Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Ustawy 2.0). Z zadowoleniem przyjęliśmy niedawne uchwalenie „małej nowelizacji” Ustawy o PAN, które zrównało wysokość minimalnego wynagrodzenia pracowników naukowych i badawczych instytutów PAN i uczelni wyższych.

Pozostało jednak wiele zapisów ustawy 2.0, które mogłyby mieć zastosowanie w znowelizowanej Ustawie o PAN, wiele z nich wymaga też dodatkowych wyjaśnień. Opracowanie pełnej nowelizacji Ustawy o PAN wydaje się być pilnie konieczne. Mamy nadzieję, że przeprowadzona pod patronatem Pana Ministra reforma Polskiej Akademii Nauk i wprowadzona w jej ostatecznym kształcie znowelizowana Ustawa o PAN stanowić będą dobrą podstawę funcjonowania Polskiej Akademii Nauk i dalszego rozwoju jej placówek.

Zwracamy też uwagę na niskie płace pracowników inżynieryjno-technicznych placówek PAN, które nie były waloryzowane od lat i często ocierają się o płacę minimalną. Opowiadamy się za powrotem do siatki płac i stworzenia układu zbiorowego na szczeblu branżowym, tak aby płace pracowników PAN były regulowane na poziomie całej Akademii. Oczekujemy ponadto na wprowadzenie do Ustawy o PAN zapisów o roli związków zawodowych w działalności instytutów PAN, symetrycznie do zapisów zawartych w Ustawie 2.0 a dotyczących szkół wyższych.

 

Wojciech Nasalski, Przewodniczący
Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność PAN