nszz_2_18

Ostatnio Dodane

 • KOMUNIKAT 221 2024-03-27 09:31:23

    Pismo KS PAN do Pana Dariusza Wieczorka, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  w sprawie...

 • KOMUNIKAT 220 2024-03-07 21:15:28

    Pismo KMZ PAN i PAU w Krakowie do Rady KS PAN w sprawie konieczności zwiększenia finansowania...

 • KOMUNIKAT 219 2023-12-19 16:40:35

     Apele, Stanowiska i Uchwały XXXI Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”     Apel nr 2 w sprawie...

 • KOMUNIKAT 218 2023-08-27 11:11:26

    Projekt rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 01.08.2023 r. w sprawie  minimalnego wynagrodzenia za pracę  oraz wysokości...

 • KOMUNIKAT 217 2023-08-03 12:46:39

    Pismo do Pana Profesora Przemysława Czarnka, Ministra Edukacji i Nauki w sprawie trudnej sytuacji...

Informujemy o podjęciu dalszych działań w kwestii zrównania uprawnień pracowników jednostek PAN z uprawnieniami nauczycieli akademickich. Zamieszczamy poniżej tekst naszego pisma z dnia 22 grudnia 2020 roku skierowanego do prof. Przemysława Czarnka, Ministra Edukacji i Nauki w tej sprawie.

 

Szanowny Panie Ministrze,

W odpowiedzi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 grudnia 2020 r. (sygn. DN.WN.0241.3.2020) na nasze pismo z dnia 5 listopada 2020 r. (sygn.. KS S PAN VI/16/2020) otrzymaliśmy informację, wg której:

 • zgodnie z art. 117 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim następuje na podstawie umowy o pracę. Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas nieokreślony albo określony na okres do 4 lat. Do umów zawartych z nauczycielami akademickimi, którzy pobierają świadczenie emerytalne, nie stosuje się przepisów art. 251 1-3 Kodeksu pracy (czyli ograniczenia dotyczącego maksymalnie 33 miesięcznego czasu trwania tych umów).
 • powyższe uregulowania wynikające z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce dotyczą wyłącznie nauczycieli akademickich.

Z otrzymanej informacji wynika, że w obecnym stanie prawnym uprawnienia pracowników naukowych i badawczych jednostek naukowych PAN odbiegają znacznie od analogicznych uprawnień nauczycieli akademickich uczelni wyższych, szczególnie w przypadkach wymienionych powyżej.

Uważamy, że przy nawiązywaniu stosunku pracy uprawnienia pracowników naukowych i badawczych jednostek PAN powinny być jednak równoważne uprawnieniom nauczycieli akademickich na równorzędnych stanowiskach pracy. Jest to zgodne z powszechnie przyjmowanym wymogiem sprawiedliwości w ustalaniu warunków pracy pracowników pracujących we wszystkich działach polskiej nauki, w tym również tych pracujących w jednostkach naukowych PAN.

Uprzejmie prosimy Pana Ministra o pilne rozwiązanie tego istotnego dla nas problemu, być może w podobny sposób w jaki zrównano minimalne wynagrodzenia pracowników w obu tych działach polskiej nauki. Będziemy zobowiązani za dalsze informacje przesłane nam w tej sprawie.

 

Z wyrazami szacunku,

Wojciech Nasalski
Przewodniczący
Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność PAN