nszz_2_18

Ostatnio Dodane

 • KOMUNIKAT 223 2024-06-21 07:35:56

    Dyskusja nad trudną sytuacją placówek naukowych PAN prowadzona w Sejmie RP i w Polskiej Akademii...

 • KOMUNIKAT 222 2024-04-27 20:30:02

      Spotkanie delegacji KS PAN z Panem Maciejem Gdulą, Podsekretarzem stanu w Ministerstwie Nauki i...

 • KOMUNIKAT 221 2024-03-27 09:31:23

    Pismo KS PAN do Pana Dariusza Wieczorka, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  w sprawie...

 • KOMUNIKAT 220 2024-03-07 21:15:28

    Pismo KMZ PAN i PAU w Krakowie do Rady KS PAN w sprawie konieczności zwiększenia finansowania...

 • KOMUNIKAT 219 2023-12-19 16:40:35

     Apele, Stanowiska i Uchwały XXXI Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”     Apel nr 2 w sprawie...

Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

                              

W odpowiedzi na pismo Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 6 maja 2021 r. Krajowa Sekcja NSZZ „Solidarność” PAN informuje, że popiera wprowadzenie w życie w/w projektu ustawy. Zgodnie z zapisami tego projektu wyrażanie przekonań religijnych, światopoglądowych lub filozoficznych nie będzie mogło stanowić przewinienia dyscyplinarnego. Projekt ma na celu zapewnienie swobody w głoszeniu takich poglądów w uczelniach.

Pragniemy również zwrócić uwagę na trzystopniową strukturę czynności dyscyplinarnych względem nauczyciela akademickiego, wprowadzoną w projekcie poprzez:

 • konieczność poinformowania nauczyciela akademickiego o poleceniu rektora podjęcia czynności przez rzecznika dyscyplinarnego uczelni,
 • możliwość odwołania się nauczyciela akademickiego od polecenia podjęcia tych czynności do niezależnej od rektora komisji dyscyplinarnej przy ministrze właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki,
 • możliwość odwołania się nauczyciela akademickiego od decyzji komisji dyscyplinarnej do Sądu Apelacyjnego w Warszawie – Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Zgodnie z powyższymi regulacjami polecenia rektorów wydawane rzecznikom dyscyplinarnym uczelni, a dotyczące rozpoczęcia prowadzenia sprawy dyscyplinarnej w wyżej wskazanym zakresie, będą podlegały kontroli podmiotów niezależnych, co zapewni większą niż dotychczas ochronę praw i dóbr osobistych nauczyciela akademickiego.

 

Wojciech Nasalski, Przewodniczący
Krajowej Sekcji NSZZ „Solidarność” PAN

 
w uzupełnieniu:
 
wyniki opiniowania projektu ustawy zostały skomentowane na stronie Ministerstwa pod adresem:
 
treść projektu ustawy dostępna w druku sejmowym nr 1430:

Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.