nszz_2_18

Ostatnio Dodane

 • KOMUNIKAT 211 2023-03-11 17:03:52

  Posiedzenie Rady Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność PAN w dniu 8 marca 2023 r. Bieżące uchwały  Rady w...

 • KOMUNIKAT 210 2023-01-16 09:21:42

  Wybory 2023 w KS NSZZ S PAN   Komisje Zakładowe i Międzyzakładowe Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność Polskiej...

 • KOMUNIKAT 209 2022-12-18 15:22:55

    Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku Najserdeczniejsze Życzenia Zdrowia,...

 • KOMUNIKAT 208 2022-10-24 14:03:47

  Informacje o wyborach w Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność PAN na kadencję 2023-2028    Zgodnie z...

 • KOMUNIKAT 207 2022-10-19 17:37:47

  Uchwała Rady Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność Polskiej Akademii Nauk w sprawie klucza wyborczego...

Wstępne postulaty Krajowej Sekcji NSZZ „Solidarność” PAN dotyczące nowelizacji Ustawy o PAN

 

Informujemy, że przyjęliśmy z zadowoleniem informacje o podjęciu prac nad projektem nowelizacji Ustawy o PAN przez Ministerstwo Edukacji i Nauki i władze PAN. Pragniemy zwrócić obecnie uwagę na jeden aspekt obecnej Ustawy o PAN, szczególnie istotny dla pracowników instytutów naukowych PAN.

Mianowicie, Art. 106 obecnej Ustawy o PAN stanowi:

 • W sprawach nieuregulowanych przepisami ustawy do pracowników instytutów, pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Akademii stosuje się przepisy Kodeksu pracy.

Natomiast rozdział IIa Kodeksu pracy, poświęcony równemu traktowaniu w zatrudnieniu, zawiera Art. 183a:

 • 1. Pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony, zatrudnienie w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy.
 • 2. Równe traktowanie w zatrudnieniu oznacza niedyskryminowanie w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, z przyczyn określonych w § 1.
 • 3. Dyskryminowanie bezpośrednie istnieje wtedy, gdy pracownik z jednej lub z kilku przyczyn określonych w § 1 był, jest lub mógłby być traktowany w porównywalnej sytuacji mniej korzystnie niż inni pracownicy.

Ponieważ działalność pracowników naukowych instytutów PAN podlega corocznej ocenie w ramach tych instytutów, powinni oni mieć możliwość odwołania się od tych ocen do niezależnych podmiotów, co zapewniłoby im większą niż dotychczas ochronę ich praw i dóbr osobistych oraz transparentność stosowania procedur, szczególnie w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy i ustalania warunków zatrudnienia.  

Generalnie uważamy, że przy nawiązywaniu i rozwiązywaniu stosunku pracy uprawnienia pracowników naukowych i badawczych jednostek PAN powinny być równoważne uprawnieniom nauczycieli akademickich na równorzędnych stanowiskach pracy – więcej w komunikacie 195.

 

Wojciech Nasalski, Przewodniczący
Krajowej Sekcji NSZZ „Solidarność” PAN