nszz_2_18

Ostatnio Dodane

 • KOMUNIKAT 221 2024-03-27 09:31:23

    Pismo KS PAN do Pana Dariusza Wieczorka, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  w sprawie...

 • KOMUNIKAT 220 2024-03-07 21:15:28

    Pismo KMZ PAN i PAU w Krakowie do Rady KS PAN w sprawie konieczności zwiększenia finansowania...

 • KOMUNIKAT 219 2023-12-19 16:40:35

     Apele, Stanowiska i Uchwały XXXI Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”     Apel nr 2 w sprawie...

 • KOMUNIKAT 218 2023-08-27 11:11:26

    Projekt rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 01.08.2023 r. w sprawie  minimalnego wynagrodzenia za pracę  oraz wysokości...

 • KOMUNIKAT 217 2023-08-03 12:46:39

    Pismo do Pana Profesora Przemysława Czarnka, Ministra Edukacji i Nauki w sprawie trudnej sytuacji...

Wstępne postulaty Krajowej Sekcji NSZZ „Solidarność” PAN dotyczące nowelizacji Ustawy o PAN

 

Informujemy, że przyjęliśmy z zadowoleniem informacje o podjęciu prac nad projektem nowelizacji Ustawy o PAN przez Ministerstwo Edukacji i Nauki i władze PAN. Pragniemy zwrócić obecnie uwagę na jeden aspekt obecnej Ustawy o PAN, szczególnie istotny dla pracowników instytutów naukowych PAN.

Mianowicie, Art. 106 obecnej Ustawy o PAN stanowi:

 • W sprawach nieuregulowanych przepisami ustawy do pracowników instytutów, pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Akademii stosuje się przepisy Kodeksu pracy.

Natomiast rozdział IIa Kodeksu pracy, poświęcony równemu traktowaniu w zatrudnieniu, zawiera Art. 183a:

 • 1. Pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony, zatrudnienie w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy.
 • 2. Równe traktowanie w zatrudnieniu oznacza niedyskryminowanie w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, z przyczyn określonych w § 1.
 • 3. Dyskryminowanie bezpośrednie istnieje wtedy, gdy pracownik z jednej lub z kilku przyczyn określonych w § 1 był, jest lub mógłby być traktowany w porównywalnej sytuacji mniej korzystnie niż inni pracownicy.

Ponieważ działalność pracowników naukowych instytutów PAN podlega corocznej ocenie w ramach tych instytutów, powinni oni mieć możliwość odwołania się od tych ocen do niezależnych podmiotów, co zapewniłoby im większą niż dotychczas ochronę ich praw i dóbr osobistych oraz transparentność stosowania procedur, szczególnie w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy i ustalania warunków zatrudnienia.  

Generalnie uważamy, że przy nawiązywaniu i rozwiązywaniu stosunku pracy uprawnienia pracowników naukowych i badawczych jednostek PAN powinny być równoważne uprawnieniom nauczycieli akademickich na równorzędnych stanowiskach pracy – więcej w komunikacie 195.

 

Wojciech Nasalski, Przewodniczący
Krajowej Sekcji NSZZ „Solidarność” PAN