nszz_2_18

Ostatnio Dodane

 • KOMUNIKAT 219 2023-12-19 16:40:35

     Apele, Stanowiska i Uchwały XXXI Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”     Apel nr 2 w sprawie...

 • KOMUNIKAT 218 2023-08-27 11:11:26

    Projekt rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 01.08.2023 r. w sprawie  minimalnego wynagrodzenia za pracę  oraz wysokości...

 • KOMUNIKAT 217 2023-08-03 12:46:39

    Pismo do Pana Profesora Przemysława Czarnka, Ministra Edukacji i Nauki w sprawie trudnej sytuacji...

 • KOMUNIKAT 216 2023-05-20 11:24:56

      Zakończenie obrad VII Walnego Zebrania Delegatów  Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność Polskiej...

 • KOMUNIKAT 215 2023-04-27 19:39:42

      Spotkanie z Panem Profesorem Włodzimierzem Bernackim, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Edukacji i...

 

Podstawowe postulaty Krajowej Sekcji dotyczące projektu nowelizacji Ustawy o PAN

 

Z uwagą śledzimy dalsze zapowiedzi finalizacji projektu nowej ustawy o Polskiej Akademii Nauk. Deklarujemy gotowość dalszej współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki w ramach prac nad projektem tej ustawy. Mamy nadzieję, że przeprowadzona reforma Polskiej Akademii Nauk wprowadzi rozwiązania istotne dla dalszego rozwoju placówek PAN i poprawy warunków pracy ich pracowników. Zwracamy poniżej uwagę na kilka podstawowych kwestii nurtujących od lat środowisko pracowników PAN.

W nowej ustawie o PAN oczekujemy na wprowadzenie zapisów odnośnie roli związków zawodowych w działalności instytutów PAN, symetrycznie do tych zawartych w Ustawie 2.0, tym bardziej, że w obecnie obowiązującej ustawie o PAN nie ma żadnego zapisu poświęconego związkom zawodowym.

Zwracamy uwagę, że w ustawie 2.0 przedstawiciel związku zawodowego uczestniczy w pracach Senatu uczelni. Związek zawodowy opiniuje ważne dokumenty dotyczące funkcjonowania uczelni, takie jak statut, kryteria oceny pracowników, i inne (art. 31-34, 128). Związek zawodowy podejmuje także ważne decyzje w zakresie ZFŚS (art. 144). W przypadku rozprawy dyscyplinarnej przeciwko pracownikowi, toczy się ona w obecności przedstawiciela związku zawodowego, do którego należy pracownik (art. 293.5). Przedstawiciele związków zawodowych wchodzą też w skład RGNiSW (art. 331.1).

Oczekujemy przy tym pełnego zrównania uprawnień i statusu zawodowego pracowników naukowych i badawczych placówek PAN z analogicznymi uprawnieniami nauczycieli akademickich uczelni wyższych na równorzędnych stanowiskach pracy, gdyż jest to podstawą podmiotowego traktowania pracowników PAN i uznania twórczego charakteru ich pracy.

Opowiadamy się za powrotem do siatki płac dla pracowników PAN, która regulowałaby wynagrodzenie wszystkich pracowników PAN na poziomie całej Akademii, a nie indywidualnie w poszczególnych instytutach i placówkach badawczych PAN.

Z dużą obawą odebraliśmy informacje i dyskusje dotyczące poziomu dotacji statutowej na rok 2022 dla instytutów PAN. Wzrost dotacji na poziomie 2%, przy obecnym wzroście kosztów na rynku oznacza dalsze pogorszenie kondycji finansowej instytutów PAN i sytuacji materialnej pracowników. Pensje wielu pracowników instytutów naukowych PAN oraz placówek pomocniczych PAN nie były od lat waloryzowane i pozostają na bardzo niskim poziomie, na granicy płacy minimalnej.

 

prof. dr hab. Wojciech Nasalski, Przewodniczący
dr hab. Piotr Lampart, Wiceprzewodniczący
Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność Polskiej Akademii Nauk