nszz_2_18

Ostatnio Dodane

 • KOMUNIKAT 223 2024-06-21 07:35:56

    Dyskusja nad trudną sytuacją finansową i organizacyjną PAN prowadzona w Sejmie RP i w Polskiej...

 • KOMUNIKAT 222 2024-04-27 20:30:02

      Spotkanie delegacji KS PAN z Panem Maciejem Gdulą, Podsekretarzem stanu w Ministerstwie Nauki i...

 • KOMUNIKAT 221 2024-03-27 09:31:23

    Pismo KS PAN do Pana Dariusza Wieczorka, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  w sprawie...

 • KOMUNIKAT 220 2024-03-07 21:15:28

    Pismo KMZ PAN i PAU w Krakowie do Rady KS PAN w sprawie konieczności zwiększenia finansowania...

 • KOMUNIKAT 219 2023-12-19 16:40:35

     Apele, Stanowiska i Uchwały XXXI Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”     Apel nr 2 w sprawie...

 

Pismo do Pana Profesora Przemysława Czarnka, Ministra Edukacji i Nauki
 
Postulaty Krajowej Sekcji
NSZZ Solidarność Polskiej Akademii Nauk

   

Szanowny Pan
Profesor Przemysław Czarnek
Minister Edukacji i Nauki
 

Szanowny Panie Ministrze,

Krajowa Sekcja NSZZ Solidarność Polskiej Akademii Nauk (KS NSZZ S PAN) reprezentuje kilkadziesiąt organizacji związkowych NSZZ Solidarność działających w instytutach i w innych jednostkach naukowych PAN. Jako związek zawodowy wspieramy działalność placówek PAN i zabiegamy o poprawę sytuacji materialnej ich pracowników. Od lat bierzemy udział w pracach nad reformą polskiej nauki, uczestnicząc w posiedzeniach komisji sejmowych i opiniując projekty aktów prawnych dotyczących nauki i edukacji, w szczególności tych dotyczących placówek PAN.

Deklarujemy gotowość udziału w bieżących pracach nad projektem ustawy o Polskiej Akademii Nauk, mając nadzieję, że prowadzona przez Ministerstwo reforma PAN przyczyni się istotnie do podniesienia poziomu działalności placówek naukowych PAN oraz do poprawy warunków pracy ich pracowników.

Bylibyśmy zobowiązani za możliwość spotkania reprezentacji Rady KS NSZZ S PAN z Panem Ministrem w celu wspólnego omówienia naszych postulatów szczególnie istotnych dla pracowników placówek naukowych PAN.

Po konsultacjach z Radą KS NSZZ S PAN, chcielibyśmy przekazać Panu Ministrowi nasze podstawowe oczekiwania wobec nowej ustawy:

 • pełne zrównanie statusu zawodowego pracowników naukowych i badawczych placówek PAN z analogicznymi uprawnieniami nauczycieli akademickich uczelni,
 • wprowadzenie do ustawy o PAN zapisów nt. finansowania działalności instytutów PAN oraz stosownej waloryzacji nakładów na funkcjonowanie instytutów PAN,
 • powrót do siatki płac, regulującej wynagrodzenie pracowników na poziomie pełnej struktury placówek Akademii wraz z zagwarantowaniem stosownej waloryzacji płac,
 • wprowadzenia zapisów odnośnie roli związków zawodowych w PAN, jak to jest zapisane w Ustawie 2.0; zwracamy uwagę, że w obecnie obowiązującej ustawie o PAN nie istnieje żaden zapis poświęcony związkom zawodowym, żaden też zapis nie wskazuje na udział przedstawicieli związków zawodowych w gremiach doradczych lub decyzyjnych.

Jesteśmy szczególnie zaniepokojeni wyjątkowo niskim wzrostem wysokości rocznej dotacji dla instytutów i innych placówek naukowych PAN, który w 2022 roku oscylował wokół 2%. Oznaczało to dalsze pogorszenie kondycji finansowej placówek PAN i sytuacji materialnej ich pracowników. Pensje wielu pracowników nie były waloryzowane od lat i pozostają nadal na niepokojąco niskim, wręcz na granicy płacy minimalnej, poziomie. Oczekujemy na bardziej pomyślne informacje dotyczące dotacji dla instytutów PAN w roku bieżącym.


Z wyrazami szacunku,

 

prof. dr hab. Wojciech Nasalski, przewodniczący
dr hab. Piotr Lampart, wiceprzewodniczący
dr Adam Samborski, sekretarz
Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność Polskiej Akademii Nauk

 

Warszawa, 18 kwietnia 2023 r.