nszz_2_18

Ostatnio Dodane

 • KOMUNIKAT 221 2024-03-27 09:31:23

    Pismo KS PAN do Pana Dariusza Wieczorka, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  w sprawie...

 • KOMUNIKAT 220 2024-03-07 21:15:28

    Pismo KMZ PAN i PAU w Krakowie do Rady KS PAN w sprawie konieczności zwiększenia finansowania...

 • KOMUNIKAT 219 2023-12-19 16:40:35

     Apele, Stanowiska i Uchwały XXXI Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”     Apel nr 2 w sprawie...

 • KOMUNIKAT 218 2023-08-27 11:11:26

    Projekt rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 01.08.2023 r. w sprawie  minimalnego wynagrodzenia za pracę  oraz wysokości...

 • KOMUNIKAT 217 2023-08-03 12:46:39

    Pismo do Pana Profesora Przemysława Czarnka, Ministra Edukacji i Nauki w sprawie trudnej sytuacji...

 

 

Zakończenie obrad VII Walnego Zebrania Delegatów 
Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność Polskiej Akademii Nauk
 w załączeniu
Protokół Wyborczy i Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

 

 

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

 

Uprzejmie informuję, że VII WZD Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność Polskiej Akademii Nauk zakończył swoje obrady 17 maja 2023 roku w Warszawie. Delegaci przyjęli z uznaniem sprawozdanie z działalności władz Krajowej Sekcji w ubiegłej kadencji 2018-2023, jak również i plany kontynuacji tych działań w obecnej kadencji 2023-2028. Szerszy opis naszej działalności jest zawarty w licznych komunikatach Krajowej Sekcji, jakie opublikowaliśmy na naszej stronie internetowej www.nszz.pan.pl w ciągu ostatnich pięciu lat. Delegaci na WZD wybrali nowe władze Krajowej Sekcji PAN w następującym składzie:

 

Rada Krajowej Sekcji PAN:

Piotr Lampart – Przewodniczący, Wojciech Nasalski* – Wiceprzewodniczący, Jacek Żabski – Sekretarz,  Bogusława Lewandowska-Gruszka** – Skarbnik oraz członkowie Rady: Izabela Bryt-Nitarska, Halina Dobrzańska, Adam Samborski,

*)  Delegat Krajowej Sekcji PAN na Kongres Sekretariatu Nauki i Oświaty NSZZ Solidarność,
**) Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej,
 

Komisja Rewizyjna Krajowej Sekcji PAN:

Jerzy Krysiak – Przewodniczący oraz członkowie Komisji: Rafał Górski, Iga Jankowska. 

 

Bardzo dziękuję członkom ustępującej Rady, ustępującej Komisji Rewizyjnej, Komisji Zakładowych i Międzyzakładowych oraz Kół naszej Krajowej Sekcji za owocną współpracę w rozwiązywaniu wielu problemów i trudnych wyzwań, jakie pojawiały się przed pracownikami instytutów i placówek pomocniczych Polskiej Akademii Nauk w mijającej kadencji.

 

Serdecznie pozdrawiam,

 

Wojciech Nasalski
Przewodniczący Ustępującej Rady
Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność PAN

 

Warszawa, 20 maja 2023 r.

 

 

PROTOKÓŁ WYBORCZY
Rady Krajowej Sekcji NSZZ „Solidarność” PAN

 

Krajowa Sekcja NSZZ "Solidarność" Polskiej Akademii Nauk
Pałac Kultury i Nauki, p. 2304, Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa

 

Liczba członków odnotowanych na dzień wyborów:  314

klucz liczbowy 1/20

Lp.

 

Jednostka organizacyjna

(struktura i nazwa)

 

 

Liczba
członków

 

Liczba
miejsc mandatowych

 

 

Liczba
wybranych delegatów

 

 

Liczba
wakatów

1.

OM NSZZ „S” PAN i PAU, Kraków

 

64

4

4

0

2.

OZ NSZZ „S” PAN, Instytut Archeologii i Etnologii PAN Warszawa, Kraków

23

2

2

0

3.

 

OZ NSZZ „S” PAN, Instytut Fizyki Molekularnej PAN, Poznań   

33

2

2

0

4.

 

OM NSZZ „S” PAN, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Warszawa

41

2

2

0

5.

 

OZ NSZZ „S” PAN, Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Gdańsk

15

1

1

0

6.

OZ NSZZ „S” PAN, Biblioteka Gdańska PAN, Gdańsk

18

1

1

0

7.

OZ NSZZ „S” PAN, Instytut Chemii Fizycznej PAN, Warszawa  

18

1

1

0

8.

OZ NSZZ „S” PAN, Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN, Łódź

20

1

1

0

9.

 

OZ NSZZ „S” PAN, Instytut Sztuki PAN, Warszawa

16

1

1

0

10.

OZ NSZZ „S” PAN, Instytut Genetyki Roślin PAN, Poznań

20

1

0

1

11.

OZ NSZZ „S” PAN, Biblioteka Kórnicka PAN, Kórnik

11

1

0

1

12.

OZ NSZZ „S” PAN, Instytut Oceanologii i Budownictwa Wodnego PAN, Sopot

35

1

0

1

 

data powiadomienia o terminie zebrania: 19 kwietnia 2023 r.

forma powiadomienia: poprzez kontakt internetowy i/lub komunikat na stronie www.nszz.pan.pl .

 

Wojciech Nasalski
Krajowa Sekcja NSZZ Solidarność PAN
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.nszz.pan.pl

 

Warszawa, 17 maja 2023 r.

 

 

SPRAWOZDANIE

Komisji Rewizyjnej z działalności Krajowej Sekcji NSZZ „Solidarność” Polskiej Akademii Nauk

w kadencji 2018-2023.

 

Komisja Rewizyjna Krajowej Sekcji NSZZ „Solidarność” Polskiej Akademii Nauk w składzie:

Andrzej Rachalski - przewodniczący, Jerzy Krysiak – członek stwierdza co następuje:

 

 1. Działalność Krajowej Sekcji NSZZ "Solidarność" PAN była prowadzona w oparciu o uchwały programowe przyjęte na posiedzeniu VI Walnego Zebrania Delegatów w Warszawie w dn. 11-12 maja 2018 r.
 2. Przewodniczący Krajowej Sekcji NSZZ „S” PAN Wojciech Nasalski reprezentował Sekcję na posiedzeniu Krajowego Sekretariatu Nauki i Oświaty NSZZ "Solidarność" 9-10 czerwca 2018. Dyskutowano o projekcie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Stanowisko dotyczące niekorzystnych zapisów w projekcie dotyczących instytutów PAN przedstawiono Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego, władzom PAN oraz Parlamentowi RP.  
 3. Krajowa Sekcja NSZZ „S” PAN w trakcie prac rządowych nad ustawami o szkolnictwie wyższym i PAN działała aktywnie na rzecz uwzględnienia w projektach ustaw interesów instytutów PAN  i pracowników PAN. Postulaty Krajowej Sekcji były przedstawiane podczas spotkań przedstawicieli Rady Krajowej Sekcji z Prezesem Akademii prof. Jerzym Duszyńskim. Przedstawione postulaty dotyczyły: utworzenia odrębnej pozycji w budżecie nauki dla instytutów PAN, zwiększenia dotacji podmiotowej dla instytutów PAN, powrotu do siatki płac dla pracowników PAN, zwiększenia dotacji celowej na prowadzenie studiów doktoranckich w instytutach PAN, poprawy kondycji finansowej instytutów PAN, szczególnie tych działających w dziedzinie nauk humanistycznych.
 4. Wystosowano również szereg pism do aktualnych ministrów nauki w których przedstawiano opinię Komisji na temat projektów wyżej wspomnianych ustaw. W szczególności: - stworzenia zbiorowego układu pracy dla wszystkich instytutów PAN, - ustalenia warunków pracy i płac w instytutach PAN analogicznych do tych które obowiązują w szkolnictwie wyższym, - zwiększenia zakresu finansowania placówek PAN,  - wprowadzenie do ustawy o PAN zapisów odnośnie roli związków zawodowych w działalności instytutów PAN, symetrycznie do tych zawartych w Ustawie 2.0, - rozszerzenia kompetencji Prezesa PAN w zakresie sprawowania nadzoru merytorycznego i finansowego nad podległymi mu instytutami PAN  - zrównania uprawnień pracowników naukowych i badawczych jednostek PAN przy nawiązywaniu i rozwiązywaniu stosunku pracy z uprawnieniami nauczycieli akademickich na równorzędnych stanowiskach pracy, - możliwości odwołania się pracowników naukowych PAN od wyników oceny merytorycznej do niezależnych podmiotów, analogicznie do uprawnień jakie przysługują pracownikom wyższych uczelni.
 5. 12 listopada 2020 br. odbyło się w siedzibie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego spotkanie Pana Przemysława Czarnka, Ministra Edukacji i Nauki z Prezydium Krajowego Sekretariatu Nauki i Oświaty NSZZ Solidarność z udziałem Przewodniczącego KS PAN Wojciecha Nasalskiego. Przedstawiono postulaty dotyczące pełnej nowelizacji ustawy o PAN, w szczególności zrównania uprawnień pracowników jednostek PAN z uprawnieniami nauczycieli akademickich oraz powrotu do siatki płac i stworzenia układu zbiorowego na szczeblu branżowym.
 6. W dniu 25 kwietnia br.  odbyło się spotkanie członków Prezydium Rady Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność PAN z Panem Profesorem Włodzimierzem Bernackim, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki. Podczas tego spotkania minister poinformował o przebiegu prac prowadzonych nad projektem ustawy o Polskiej Akademii Nauk. W imieniu KS PAN  przedstawiono oczekiwania naszego środowiska wobec tego projektu, wskazując jednocześnie na szczególnie trudną obecnie kondycję finansową placówek PAN i pogarszającą się stale sytuację materialną pracowników tych placówek.
 7. O podejmowanych działaniach Krajowa Sekcja NSZZ „S” PAN systematycznie informowała członków Związku za pomocą  komunikatów zamieszczanych na stronie internetowej KS NSZZ „S” PAN.
 8. Komisja Rewizyjna zapoznała się z dokumentacją finansową prowadzoną przez kol. Urszulę Korzeniak.

 

Komisja Rewizyjna pozytywnie ocenia działalność Krajowej Sekcji NSZZ „Solidarność” Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2018-2023. Na podkreślenie zasługuje aktywność Przewodniczącego i Prezydium Rady w działaniu  na rzecz poprawy sytuacji instytutów PAN i warunków pracy ich pracowników. Aktywny wpływ na proces legislacyjny jak i bieżące działania Ministerstwa Nauki stwarza nadzieję na zgodne z oczekiwaniami pracowników rozwiązanie istniejących od lat problemów, z którymi mierzą się instytuty PAN i ich pracownicy.

 

Komisja Rewizyjna wnioskuje o udzielenie absolutorium ustępującej Radzie Krajowej Sekcji NSZZ „Solidarność” PAN kadencji 2018-2023.

 

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący              Andrzej Rachalski

Członek:                          Jerzy Krysiak

 

Kraków 12.05.2023.