nszz_2_18

Ostatnio Dodane

 • KOMUNIKAT 223 2024-06-21 07:35:56

    Dyskusja nad trudną sytuacją finansową i organizacyjną PAN prowadzona w Sejmie RP i w Polskiej...

 • KOMUNIKAT 222 2024-04-27 20:30:02

      Spotkanie delegacji KS PAN z Panem Maciejem Gdulą, Podsekretarzem stanu w Ministerstwie Nauki i...

 • KOMUNIKAT 221 2024-03-27 09:31:23

    Pismo KS PAN do Pana Dariusza Wieczorka, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  w sprawie...

 • KOMUNIKAT 220 2024-03-07 21:15:28

    Pismo KMZ PAN i PAU w Krakowie do Rady KS PAN w sprawie konieczności zwiększenia finansowania...

 • KOMUNIKAT 219 2023-12-19 16:40:35

     Apele, Stanowiska i Uchwały XXXI Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”     Apel nr 2 w sprawie...

 
Pismo do Pana Profesora Przemysława Czarnka, Ministra Edukacji i Nauki
w sprawie trudnej sytuacji materialnej pracowników placówek PAN
i odpowiedź Pana Ministra
 
 
Szanowny Panie Ministrze, 
                     

Jako upoważnieni reprezentanci Krajowej Sekcji NSSZ Solidarność Polskiej Akademii Nauk wspieramy działalność placówek PAN i zabiegamy o poprawę sytuacji materialnej jej pracowników. Tymczasem od komisji zakładowych naszej Krajowej Sekcji docierają do nas niepokojące sygnały o coraz gorszej sytuacji materialnej pracowników instytutów PAN i placówek pomocniczych PAN. Uposażenia wielu pracowników tych placówek nie były waloryzowane od kilku lat i pozostają na bardzo niskim poziomie. Pensje niektórych pracowników PAN zostały z konieczności podniesione, ale niestety tylko do granicy krajowej płacy minimalnej. Otrzymujemy także informacje, że z powodu braku dostępnych środków finansowych  wypłaty uposażeń mogą być w kilku placówkach PAN zagrożone.

Według naszej wiedzy wzrost dotacji dla placówek naukowych PAN w roku 2022 wyniósł 2%, a w 2023 roku - 3%, co, przy faktycznej, konsumenckiej inflacji sięgającej rokrocznie kilkanaście procent, nie jest satysfakcjonujące. Wpłynęło to istotnie na  pogorszenie kondycji finansowej placówek PAN i sytuacji materialnej jej pracowników, zarówno naukowych jak i nienaukowych.

Przyznajemy, że po pięciu latach stagnacji wynagrodzeń pracownicy naukowi placówek PAN doczekali się  na przełomie lat 2022 i 2023 wzrostu stawek minimalnych o 12%, po tym jak instytuty PAN otrzymały dodatkową dotację na pokrycie wymaganego choć nadal skromnego wzrostu tych wynagrodzeń. Natomiast instytuty PAN w dalszym ciągu nie otrzymały wyrównania na pokrycie wzrostu płacy minimalnej pracowników nienaukowych PAN. Do tego faktu odwołuje się między innymi Prezes PAN prof. Marek Konarzewski w swoim liście do Pana Ministra z dn. 5 lipca 2023. Jednocześnie, pomimo braku tych środków, uposażenia części pracowników nienaukowych będących na poziomie poniżej minimalnej krajowej musiały jednak wzrosnąć zgodnie z wymogami ustawowymi.

Natomiast uposażenia pozostałych pracowników nienaukowych PAN, w tym wielu specjalistów i starszych specjalistów, również tych ze stopniem doktora prowadzących badania naukowe, pozostają w miejscu i z każdą podwyżką płacy minimalnej coraz bardziej się do niej zbliżają. Sytuacja ta rodzi rozgoryczenie pośród pracowników instytutów PAN.

W związku z powyższą sytuacją zwracamy się do Pana Ministra z następującymi zapytaniami:

 • Czy instytuty PAN otrzymają wyżej wymienione wyrównanie na pokrycie wzrostu wynagrodzeń pracowników nienaukowych, tych wynikających ze wzrostu krajowej płacy minimalnej?
 • Jaki średni poziom wzrostu uposażeń przewiduje Pan Minister dla pracowników PAN 2023 roku? W naszej opinii wzrost na poziomie co najmniej 20% byłby adekwatny. Czy planowane jest jeszcze w tym roku przekazanie środków finansowych na pokrycie takiego wzrostu uposażeń pracowników PAN?

Pracownicy PAN od lat pozostają na uboczu regulacji w sprawach płacowych. Oczekujemy, że pracownicy PAN nie będą musieli odchodzić z instytutów i szukać innego sposobu zarobkowania. Sądzimy, że w efekcie mogłoby to doprowadzić do poważnego obniżenia poziomu polskiej nauki.

Z wyrazami szacunku,
 
dr hab. inż. Piotr Lampart, przewodniczący
prof. dr hab. Wojciech Nasalski, wiceprzewodniczący
dr inż. Jacek Żabski, sekretarz
dr Adam Samborski, członek
Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność Polskiej Akademii Nauk
 
Warszawa, 18 lipca 2023 r.
 
Do wiadomości: Prezes Rady Ministrów Pan Mateusz Morawiecki
 
 

Szanowny Panie Ministrze,

Przesyłamy w załączeniu nasze pismo w sprawie trudnej sytuacji
płacowej w placówkach PAN.

Bylibyśmy wdzięczni za odpowiedź na nasze pytania w tej sprawie.

 Z wyrazami szacunku,

 Wojciech Nasalski
 Krajowa Sekcja NSZZ Solidarność PAN
 http://www.nszz.pan.pl/

Warszawa, 18 lipca 2023 r.

 
 
Odpowiedź Pana Ministra
 
 
DN-WN.056.8.2023.RT
Warszawa,  21 sierpnia 2023 r.

 

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do wystąpienia KS.S.PAN VII 34 2023 z dnia 18 lipca 2023 r., dotyczącego pogarszającej się sytuacji materialnej pracowników instytutów PAN i placówek pomocniczych PAN, Ministerstwo Edukacji uprzejmie informuje, iż obecnie trwają prace legislacyjne nad projektem rozporządzenia, który stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 137 ust. 2 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zgodnie z którym minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, wysokość wynagrodzenia profesora, mając na uwadze adekwatność wynagrodzenia do kwalifikacji niezbędnych do zatrudnienia na tym stanowisku. Projekt przewiduje wprowadzenie zmian w rozporządzeniu polegających na podwyższeniu od dnia 1 stycznia 2024 r. wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego profesora do kwoty 8 610 zł, co stanowi wzrost o 1 410 zł, tj. ok. 20% (19,56%) w stosunku do obecnie obowiązującej wartości (7 210 zł). Należy podkreślić, że określone w rozporządzeniu minimalne wynagrodzenie profesorskie wpływa także na szereg innych świadczeń w całym systemie szkolnictwa wyższego i nauki, w szczególności na wysokość: łącznej miesięcznej kwoty stypendium socjalnego i stypendium rektora jaką może otrzymać student, miesięcznego wynagrodzenia członków rady uczelni, dodatku funkcyjnego pracownika uczelni publicznej, w tym rektora, wynagrodzenia w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora, stopnia doktora habilitowanego lub tytułu profesora oraz członków komisji habilitacyjnych, miesięcznego stypendium doktoranckiego oraz miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego pracownika naukowego w jednostce naukowej Polskiej Akademii Nauk.

Odnosząc się do kwestii wynagrodzeń pracowników nienaukowych należy podkreślić, że określony rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1952) wzrost m.in. minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2023 r. nie nakłada na Ministra Edukacji i Nauki obowiązku przekazania dodatkowych środków finansowych nadzorowanym podmiotom na pokrycie potrzeb związanych z podwyższeniem płac do określonego minimum.

Co więcej, kwestia ustalania wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce pozostaje w kompetencji Ministra Rodziny i Polityki Społecznej,  a MEIN – w ramach środków postawionych do dyspozycji w ramach cz. 28 – Szkolnictwo wyższe i nauka nie otrzymał dodatkowych środków na pokrycie skutków wzrostu minimalnego wynagrodzenia w gospodarce w instytutach naukowych Polskiej Akademii Nauk. Tym samym konieczność  sfinansowania wydatków związanych z podwyższeniem minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej spoczywa de facto na kierującym danym instytutem w ramach środków pozostających w jego dyspozycji.

Jednocześnie chciałbym poinformować, że na obecnym etapie realizacji budżetu, z uwagi na ograniczone możliwości finansowe, pokrycie wzrostu wynagrodzeń pracowników nienaukowych PAN, nie jest możliwe.

Ponadto infomuję, że wysokość subwencji ze środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego dla instytutów PAN (wraz ze zwiększeniami wysokości subwencji „z urzędu”) w poszczególnych latach kształtowała się następująco:

 • 2019 r. – 803 580,8 tys. zł;
 • 2020 r. – 793 717,2 tys. zł;
 • 2021 r. – 827 217,2 tys. zł;
 • 2022 r. – 848 923,4 tys. zł;
 • 2023 r. – 885 502,0 tys. zł (środki przyznane do dnia 28.07.2023 r.).

 

Z wyrazami szacunku,

 

Przemysław Czarnek

Minister
/ – podpisano cyfrowo/